Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologia materiałów wiążących i betonów
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CTC-1-709-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Malata Grzegorz (gmalata@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Gawlicki Marek (gawlic@agh.edu.pl)
dr inż. Gołek Łukasz (golek@agh.edu.pl)
dr inż. Kotwica Łukasz (lkotwica@agh.edu.pl)
dr Królicka Agnieszka (krolicka@agh.edu.pl)
dr inż. Łój Grzegorz (gloj@agh.edu.pl)
dr inż. Malata Grzegorz (gmalata@agh.edu.pl)
dr inż. Mróz Radosław (rmroz@agh.edu.pl)
dr inż. Tkaczewska Ewelina (tkaczews@agh.edu.pl)
dr inż. Kołodziej Łukasz (lukasz.kolodziej@agh.edu.pl)
Różycka Agnieszka (ar@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Stdent dusponuje wiedzą z zakresu technologii i właściwości wiążących materiałów budowlanych i betonów. TC1A_W05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie surowców przynależnych technologiom materiałów wiążących i betonów TC1A_W10 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę o stosowaniu materiałów wiążących i betonów TC1A_U14 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Student potrafi wykonać i zbadać właściwości mieszanki wiążącej i betonu TC1A_U15 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość wpływu technologii materiałow wiążących i betonów na środowisko TC1A_K02 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Udział w dyskusji
M_K002 Student zna rolę jaką w technologiach materiałów wiążących i betonów odgrywają nowoczesne skłądniki chemiczne TC1A_K06 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Stdent dusponuje wiedzą z zakresu technologii i właściwości wiążących materiałów budowlanych i betonów. - - + - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie surowców przynależnych technologiom materiałów wiążących i betonów - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę o stosowaniu materiałów wiążących i betonów - - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wykonać i zbadać właściwości mieszanki wiążącej i betonu - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość wpływu technologii materiałow wiążących i betonów na środowisko - - + - - - - - - - -
M_K002 Student zna rolę jaką w technologiach materiałów wiążących i betonów odgrywają nowoczesne skłądniki chemiczne - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne:

Oznaczanie cech użytkowych cementów portlandzkich; Badania właściwości użytkowych spoiw powietrznych; Badania mikrostruktury materiałów budowlanych; Badania właściwości zapraw budowlanych; Badania wytrzymałości betonów; Oznaczanie składu fazowego mineralnych materiałów budowlanych; Oznaczanie składu ziarnowego i powierzchni właściwej spoiw mineralnych; Projektowanie i wykonanie betonów; Badanie wpływu domieszek chemicznych na właściwości betonów i zapraw; Oznaczanie zawartości Cl-, PO43- i Cr6+ w spoiwach mineralnych

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 56 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 56 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Według regulaminu AGH (jako średnia z ćwiczeń laboratoryjnych)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Małolepszy J. i inni (praca zbiorowa) – Materiały budowlane. Podstawy technologii i metody badań. AGH Uczel. Wyd. Nauk.-dydaktyczne. Kraków 2008
Nocuń-Wczelik W. (red.) – Laboratorium materiałów wiążących. SU AGH, Kraków 2003
Nocuń-Wczelik W. (red.) – Cement. Metody Badań. Wybrane kierunki stosowania. Wyd. AGH Kraków 2010
Chłądzyński S. – Spoiwa gipsowe w budownictwie. Wyd. Medium Warszawa 2008
Neville A – Właściwości betonu. Wyd. Polski Cement. Kraków 2000
Stefańczyk B. i inni (praca zbiorowa) – Budownictwo ogólne. Tom 1 Materiały i wyroby budowlane. Wyd. Arkady 2008

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak