Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologia ceramiki budowlanej i materiałów termoizolacyjnych
Tok studiów:
2012/2013
Kod:
CTC-1-710-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Brylska Elżbieta (brylska@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Brylska Elżbieta (brylska@agh.edu.pl)
dr inż. Gołek Łukasz (golek@agh.edu.pl)
dr inż. Łój Grzegorz (gloj@agh.edu.pl)
dr inż. Malata Grzegorz (gmalata@agh.edu.pl)
dr inż. Murzyn Paweł (murzyn@agh.edu.pl)
dr inż. Pichór Waldemar (pichor@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Pytel Zdzisław (pytel@agh.edu.pl)
dr inż. Wons Wojciech (wwons@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 ma podstawową wiedzę o surowcach i zasadach ich doboru dla danej technologii oraz o zależności właściwości materiałów budowlanych od właściwości surowców TC1A_W10 Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_W002 ma wiedzę z zakresu metod badań fizykochemicznych surowców i otrzymanych z nich ceramicznych materiałów budowlanych TC1A_W07 Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Umiejętności
M_U001 potrafi zastosować kompleksowe metody badań surowców do oceny ich przydatności do produkcji materiałów budowlanych o założonych wlaściwościach użytkowych TC1A_U14 Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_U002 posiada umiejętności oznaczania cech użytkowych ceramicznych materiałów budowlanych (ściennych, dekarskich), materiałow termoizolacyjnych i kruszyw lekkich TC1A_U15 Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumie znaczenie wpływu chemii na rozwój nowoczesnych technologii TC1A_K06 Zaliczenie laboratorium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 ma podstawową wiedzę o surowcach i zasadach ich doboru dla danej technologii oraz o zależności właściwości materiałów budowlanych od właściwości surowców - - + - - - - - - - -
M_W002 ma wiedzę z zakresu metod badań fizykochemicznych surowców i otrzymanych z nich ceramicznych materiałów budowlanych - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi zastosować kompleksowe metody badań surowców do oceny ich przydatności do produkcji materiałów budowlanych o założonych wlaściwościach użytkowych - - + - - - - - - - -
M_U002 posiada umiejętności oznaczania cech użytkowych ceramicznych materiałów budowlanych (ściennych, dekarskich), materiałow termoizolacyjnych i kruszyw lekkich - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumie znaczenie wpływu chemii na rozwój nowoczesnych technologii - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne:

Przedmiot zapoznaje z zakresem i metodami badań właściwości surowców pod kątem oceny ich technologicznej przydatności dla produkcji ceramicznych materiałów budowlanych (elementów murowych, stropowych, elewacyjnych, dekarskich) oraz materiałów termoizolacyjnych i kruszyw lekich. Uczy metod badań struktury i mikrostruktury tworzyw ceramicznych oraz wpływu tych właściwości na cechy użytkowe w/w materiałów. Zapoznaje z metodami badania cech użytkowych ceramicznych materiałów budowlanych i materiałów termoizolacyjnych oraz wymaganymi wielkościami tych parametrów, które decydują o warunkach zastosowań i eksploatacji materiałów.
Ćwiczenia laboratoryjne:
1.Badanie właściwości surowców i mas ceramicznych w mikroskopie wysokotemperaturowym
2.Badania surowców i mas ceramicznych metodą dylatometrii
3.Badanie surowców i mas ceramicznych metodą termicznej analizy różnicowej i termograwimetrii
4.Badanie właściwości reologicznych mas ceramicznych
5.Badania mikrostruktury ceramicznych materiałów budowlanych; oznaczanie porowatości i gęstości materiałów budowlanych
6.Oznaczanie współczynnika przewodnictwa cieplnego materiałów budowlanych
7.Oznaczanie składu fazowego ceramicznych materiałów budowlanych
8.Badanie właściwości użytkowych ceramicznych materiałów budowlanych
9.Badanie właściwości kruszyw lekkich
10.Badanie właściwości materiałów termoizolacyjnych

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 56 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 56 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

OK= średnia arytmetyczna ocen wszystkich ćwiczeń

Uzyskana wartość liczbowa OK jest przeliczana na ocenę końcową przedmiotu zgodnie z regulaminem studiów AGH

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstaw technologii materiałów budowlanych i budowy surowców ceramicznych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Gawlicki M., Pichór W., Brylska E., Łagosz A., Malata G., Małolepszy J. (red.), Nocuń-Wczelik W., Petri M., Pytel Z., Roszczynialski W., Stolecki J. – Materiały budowlane. Podstawy technologii i metody badań. UWND AGH. Kraków 2008
2.Bolewski A., Budkiewicz M, Wyszomirski P. – Surowce ceramiczne. Wyd. Geologiczne. Warszawa 1991
2.Stoch L. – Minerały ilaste. Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa 1974
3.Sikora w., Helios-Rybicka E. – Surowce ilaste. Wyd.AGH 1994
4.Kubisz J., Babiński W. – Materiałydo ćwiczeń z mineralogii. UWND AGH. Kraków 1995
5.Tokarski Z. i in. – Surowce ceramiki budowlanej. Zeszyty PAN Ceramika 1.Warszawa1964
6.Tokarski Z., Wolfke S. – Korozja ceramicznych materiałów budowlanych. Wyd. Arkady. Warszawa 1969
7.Kurdowski W. – Chemia materiałów budowlanych. SU AGH 1698. Kraków 2000
8.Borkiewicz J.: Włókna mineralne w budownictwie i przemyśle. Wyd. PWN, Warszawa 1975
9.Pogorzelski J. A. – Fizyka cieplna budowli. PWN. Warszawa 1976
10.Bieniasz B.(red)- Wymiana ciepła i masy. Laboratorium. Wyd.2 OWPRz Rzeszów 2001
11.Polskie Normy dotyczące właściwości, stosowania i metod badań materiałów budowlanych

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak