Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2012/2013
Kod:
STC-1-704-s
Nazwa:
Metody komputerowe w chemii i technologii chemicznej
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Bałys Mieczysław (balys@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Bałys Mieczysław (balys@agh.edu.pl)
dr inż. Wolak Eliza (eklimows@agh.edu.pl)
mgr inż. Kanik Urszula (kanik@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student nabywa wiedzę w zakresie: - Dostępnego na rynku oprogramowania z zakresu chemii, technologii i inżynierii chemicznej - Możliwości zastosowania specjalistycznego oprogramowania do rozwiązywania zagadnień z zakresu chemii, technologii i inżynierii chemicznej - Sposobu rozwiązywania zadań inżynierskich w obszarze chemii i technologii chemicznej metodami komputerowymi TC1A_W09, TC1A_W11, TC1A_W06 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi: - W sposób kompetentny posługiwać się poznanym softwarem - Rozwiązać postawione przed nim zadanie za pomocą poznanego narzędzia (programu) TC1A_U02, TC1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Student umie: - Zaproponować i wykorzystać poznane programy do rozwiązania postawionych przed nim prostych prac z zakresu chemii i technologii chemicznej - posługiwać się poznaną wiedzą inżynierską w różnych problemach technicznych i technologicznych TC1A_U16, TC1A_U06, TC1A_U11 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi: - współpracować w grupie w celu realizacji postawionego zadania - stale samodzielnie się uczyć i podnosić umiejętności oraz inspirować i wspomagać innych w tym procesie TC1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. audyt.
Ćwicz. lab.
Ćwicz. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt.
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student nabywa wiedzę w zakresie: - Dostępnego na rynku oprogramowania z zakresu chemii, technologii i inżynierii chemicznej - Możliwości zastosowania specjalistycznego oprogramowania do rozwiązywania zagadnień z zakresu chemii, technologii i inżynierii chemicznej - Sposobu rozwiązywania zadań inżynierskich w obszarze chemii i technologii chemicznej metodami komputerowymi + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi: - W sposób kompetentny posługiwać się poznanym softwarem - Rozwiązać postawione przed nim zadanie za pomocą poznanego narzędzia (programu) + - + - - - - - - - -
M_U002 Student umie: - Zaproponować i wykorzystać poznane programy do rozwiązania postawionych przed nim prostych prac z zakresu chemii i technologii chemicznej - posługiwać się poznaną wiedzą inżynierską w różnych problemach technicznych i technologicznych - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi: - współpracować w grupie w celu realizacji postawionego zadania - stale samodzielnie się uczyć i podnosić umiejętności oraz inspirować i wspomagać innych w tym procesie - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1.Przegląd programów chemicznych.
2.Komputerowe systemy do wspomagania identyfikacji, opisu budowy, reprezentacji i wizualizacji związków chemicznych. Formaty struktur chemicznych. Software dedykowany tym zagadnieniom
3.Elementy modelowania i symulacji procesów technologii chemicznej. Reakcja chemiczna, uogólnione równanie reakcji, równania reakcji dla reaktora.
4.Komputerowe wspomaganie projektowania procesów chemicznych i aparatów przemysłu chemicznego, przegląd i omówienie dostępnego oprogramowania, symulatory procesowe (typu: Aspen Plus, ChemCad, DESIGN II, ChemSep…).
5.Wstęp do ChemCada.
6.Chemiczne bazy danych.

Ćwiczenia laboratoryjne:

1.Poznanie środowiska i możliwości dostępnych wybranych pakietów programowych (aktualnie ChemSketch, ISISDRAW, KnowItAll, ChemSep, ChemCad) w zakresie dostępnej licencji
2.Samodzielna praca w tych programach – rozwiązanie (wykonanie) postawionych prostych zadań
3.Wykonanie elementarnego zadania złożonego pozwalającego na uzyskanie kompleksowych rezultatów (przenoszenie wyników pomiędzy programami, porównanie wyników uzyskanych z różnych programów; porównanie z danymi literaturowymi)
4.Prosta symulacja procesu jednostkowego (aparatu) w symulatorze procesowym

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w wykładach 5 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 20 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa (OK) jest równa ocenie z ćwiczeń laboratoryjnych ©:
OK = C

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zakończony podstawowy kurs z zakresu chemii (chemia ogólna, nieorganiczna, organiczna i fizyczna) oraz inżynierii chemicznej na poziomie wyższym

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.J. Ingham et al.: „Chemical Engineering Dynamics – Modelling with PC Simulation”
2.A. L. Myers: „Obliczenia komputerowe w inżynierii chemicznej”
3.W. L. Luyben: „Modelowanie i sterowanie procesów przemysłu chemicznego”
4.Chemcad x.x – aktualna instrukcja obsługi (dostarczana przez prowadzącego zajęcia)
5.Materiały zalecane przez producenta oprogramowania, helpy, aktualne instrukcje obsługi (udostępniane w miarę możliwości przez prowadzącego zajęcia)

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak