Field learning outcome data:
Code:
MS1A_U03
Covered field of study:
Mechatronics with English as instruction languagege
Learning outcome:
ability to develop documentation related to the completion of an engineering task and prepare text discussing the results of the task
Reference to ALO:
  • T1A_U03
    potrafi przygotować w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu studiowanego kierunku studiów