Field learning outcome data:
Code:
MS2A_U05
Covered field of study:
Mechatronics with English as instruction languagege
Learning outcome:
Sufficient competence in English language to talk about professional topics, read and understand scientific literature, as well as to prepare and give short presentations on the completion of a project or research task
Reference to ALO:
  • T2A_U06
    ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego