Field learning outcome data:
Code:
MS2A_U08
Covered field of study:
Mechatronics with English as instruction languagege
Learning outcome:
ability to assess and compare design solutions or manufacturing processes of complex mechatronic devices and systems in terms of the functional and economic criteria given
Reference to ALO:
  • T2A_U10
    potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich — integrować wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne
  • T2A_U14
    potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
  • T2A_U15
    potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić — zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów — istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi