Field learning outcome data:
Code:
TC2A_W07
Covered field of study:
Chemical Technology
Learning outcome:
posiada wiedzę w zakresie funkcjonowania systemów paliwowo - energetycznych oraz prognozowania i planowania ich rozwoju, z uwzględnieniem aspektów technicznych, społecznych, ekonomicznych, środowiskowych i prawnych
Reference to ALO:
 • T2A_W05
  ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów i pokrewnych dyscyplin naukowych
 • T2A_W06
  ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
 • T2A_W08
  ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej
 • T2A_W09
  ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
 • T2A_W11
  zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów