Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Surface engineering
Learning outcome:
has sufficient language skills (in English) to acquire new knowledge from textbooks, scientific journals, databases and internet sources, to critically evaluate the information and apply in the engineering practice; is able to use the information on the natural resources and industrially produced materials for the needs of technological developments.
Connections with FLO:
 • ME2A_U01
  potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
 • ME2A_U05
  posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, również w sprawach zawodowych, czytania ze zrozumieniem literatury fachowej, a także przygotowania i wygłoszenia krótkiej prezentacji na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego
 • MS2A_U01
  ability to acquire information from literature, databases and other sources, integrate, interpret and critically assess the information obtained, draw conclusions, formulate and justify opinions
 • MS2A_U05
  Sufficient competence in English language to talk about professional topics, read and understand scientific literature, as well as to prepare and give short presentations on the completion of a project or research task