Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Surface engineering
Learning outcome:
Have sufficient skills to optimize the surface design using surface engineering techniques for the material properties improvement
Connections with FLO:
 • ME2A_U05
  posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, również w sprawach zawodowych, czytania ze zrozumieniem literatury fachowej, a także przygotowania i wygłoszenia krótkiej prezentacji na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego
 • ME2A_U11
  potrafi formułować oraz — wykorzystując odpowiednie narzędzia analityczne, symulacyjne i eksperymentalne — testować hipotezy związane z modelowaniem i projektowaniem urządzeń i systemów mechatronicznych lub projektowaniem procesu ich wytwarzania
 • ME2A_U13
  potrafi zaproponować ulepszenia istniejących rozwiązań projektowych i modeli elementów, urządzeń i systemów mechatronicznych
 • ME2A_U14
  potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć w zakresie materiałów, komponentów, metod projektowania i wytwarzania do projektowania lub wytwarzania urządzeń i systemów mechatronicznych, zawierających rozwiązania o charakterze innowacyjnym
 • MS2A_U05
  Sufficient competence in English language to talk about professional topics, read and understand scientific literature, as well as to prepare and give short presentations on the completion of a project or research task
 • MS2A_U11
  ability to formulate and – using appropriate analytical, simulation and experimental tools – test hypotheses related to modelling and designing mechatronic equipment and systems or designing their manufacturing processes
 • MS2A_U13
  ability to propose improvements to the existing design solutions and models of mechatronic components, devices and systems
 • MS2A_U14
  ability to assess the usefulness of recent achievements in the domain of materials, components, methods for the design and manufacture of mechatronic systems and devices featuring innovative solutions