Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Surface engineering
Learning outcome:
Student can choose proper surface technology to obtain a desired surface properties
Connections with FLO:
 • ME2A_U05
  posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, również w sprawach zawodowych, czytania ze zrozumieniem literatury fachowej, a także przygotowania i wygłoszenia krótkiej prezentacji na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego
 • ME2A_U08
  potrafi ocenić i porównać rozwiązania projektowe lub procesy wytwarzania złożonych urządzeń i systemów mechatronicznych, ze względu na zadane kryteria użytkowe i ekonomiczne
 • MS2A_U05
  Sufficient competence in English language to talk about professional topics, read and understand scientific literature, as well as to prepare and give short presentations on the completion of a project or research task
 • MS2A_U08
  ability to assess and compare design solutions or manufacturing processes of complex mechatronic devices and systems in terms of the functional and economic criteria given