Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
Surface engineering
Learning outcome:
Student understands the impact of surface engineering on technological developments; is aware of possible side effects of technological advancement, including environmental issues, and necessity of taking responsible decisions
Connections with FLO:
  • ME2A_K02
    rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu — m.in. poprzez środki masowego przekazu — informacji i opinii dotyczących osiągnięć mechatroniki i innych aspektów działalności inżyniera-mechatronika; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, przedstawiając różne punkty widzenia
  • MS2A_K02
    understanding of the need to formulate and communicate to society, via the media, information and opinions regarding the achievements of mechatronics and other aspects of the activity of a mechatronic engineer in a commonly understandable manner, presenting different points of view