Admission requirements:
Prerequisites and additional requirements:

Kandydat powinien posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje związane z Górnictwem i geologią, w szczególności posiadać następujące kompetencje:
- podstawową wiedzę i umiejętności praktyczne, w tym również terenowe, w zakresie nauk o Ziemi
- podstawową wiedzę w zakresie geologii złóż, a także metodyki badań, poszukiwań i dokumentowania kopalin
- umiejętność wykorzystywania specjalistycznych programów komputerowych,
- znajomość podstawowych zasad i narzędzi modelowania numerycznego niektórych zjawisk przyrodniczych oraz działalności technicznej umożliwiającą ocenę ich oddziaływania na środowisko
- umiejętność tworzenia dokumentacji dla zadania inżynierskiego o charakterze projektowym
- znajomość języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Admission requirements:

Osoba starająca się o przyjęcie na studia 2 stopnia na kierunku Górnictwo i geologia musi posiadać dyplom ukończenia studiów 1 stopnia.
1. Szczegółowe zasady organizacji rekrutacji określa Prorektor ds. Kształcenia.
2. Podstawą rankingu dla wszystkich kierunków studiów stacjonarnych II stopnia jest wskaźnik rekrutacji W, obliczony według ogólnego wzoru: W = wE • E + wS • S (1) gdzie: E – liczba punktów uzyskanych ze sprawdzianu lub rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzian lub rozmowa kwalifikacyjna oceniane będą w skali 0÷100 pkt., przy czym uzyskanie mniej niż 50 pkt. eliminuje kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego; S – średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich pomnożona przez 20 (gdy w uczelni wydającej dyplom skala ocen wynosiła 2÷5) lub 16,67 (gdy w uczelni wydającej dyplom skala ocen wynosiła 2÷6); wE – waga punktów uzyskanych ze sprawdzianu; wS – waga średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; przy czym wagi wE = 6 a wS = 4 Uwaga: Planowane studia mogą nie zostać uruchomione w przypadku małej liczby kandydatów.
3. Dla absolwentów AGH podstawą wyliczenia składnika E może być wynik, zdawanego w tym samym roku akademickim, egzaminu kierunkowego inżynierskiego na tym samym kierunku i Wydziale potwierdzony protokołem egzaminacyjnym.
4. Zakres, treść i forma sprawdzianu kwalifikacyjnego są identyczne z zakresem, treścią i formą egzaminu kierunkowego inżynierskiego prowadzonego na Wydziale.
5. Wydział ma możliwość uznania wyników egzaminu dyplomowego absolwentów AGH z tego samego kierunku prowadzonego na innym Wydziale AGH.
6. W przypadku niezgodności kierunku studiów lub dodatkowych kryteriów rekrutacji konieczne jest uzyskanie zgody właściwego dla danego kierunku dziekana na przystąpienie do kwalifikacji. Równocześnie dziekan określi zakres, sposób i termin uzupełnienia ewentualnych różnic programowych.
7. Dodatkowe kryteria rekrutacji na stacjonarne studia drugiego stopnia to:
- posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera;
- ukończone studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na jednym z
kierunków pokrewnych: Górnictwie i Geologii, Inżynierii Środowiska lub Ochronie Środowiska;
- zaliczenie na odbytych studiach co najmniej 60% przedmiotów podstawowych i
kierunkowych przewidzianych w standardach kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku.
Limit miejsc na studiach 2 stopnia na kierunku Górnictwo i Geologia wynosi 270. Jeśli liczba kandydatów jest mniejsza od ustalonego limitu, przyjmowani są wszyscy kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik z egzaminu wstępnego. W przeciwnym przypadku o przyjęciu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej. Przy składaniu dokumentów do komisji rekrutacyjnej, kandydaci mogą określić swoje preferencje dotyczące chęci studiowania na określonej specjalności na danym kierunku. Ostateczną decyzję o przydziale na konkretną specjalizację podejmuje prodziekan ds. kształcenia.

Minimum limit of students:

20

General degree program characteristic:
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Type of study:
Full-time studies
Profile of education:
-
Education area:
Nauk technicznych
Vocational degree obtained by the graduate:
Master of Engineering
Duration of degree programme (No. of semesters):
three
Study cycle beginning date:
Spring Semester
Number of ECTS credits required for qualification (vocational degree):
90
Fields of science relating to expected learning outcomes:
-
Scientific disciplines relating to expected learning outcomes:
-
Field of study relationship with university development strategy and mission:

Zgodnie ze strategią rozwoju AGH na kierunku kształceni są studenci uzyskujący wysokie kwalifikacje zawodowe, mobilni zarówno podczas studiów, jak i w pracy zawodowej. Absolwenci tego kierunku poszukiwani są na rynku pracy krajowym oraz zagranicznym. Realizując misję AGH kształcenie na kierunku przyczynia się do pogłębiania współpracy pomiędzy nauką i przemysłem oraz rozwoju działalności innowacyjno-wdrożeniowej poprzez rozwój kadry naukowej oraz prowadzenie badań naukowych.

Specialty name:
Economic geology

Rules for study structure (study requirements)

Admissible ECTS credit deficit:

10

Control semesters:
second, third
Requirements for semester registration:

Aby uzyskać wpis na kolejny semestr należy złożyć w dziekanacie w terminie wskazanym przez Dziekana indeks, jednocześnie zgodnie z paragrafem 17 pkt. 8 Regulaminu studiów AGH, deficyt punktów nie może przekraczać wartości określonej w punkcie powyżej. Dodatkowo, warunkiem wpisu na semestr drugi jest wybór tematu pracy magisterskiej. Warunkiem zaliczenia semestru kontrolnego jest wypełnienie przez studenta dodatkowych wymagań o którch jest mowa w paragrafie 7 ust. 11 Regulaminu studiów AGH.

Individual degree programmes:

Szczegółowe warunki kwalifikacji reguluje §9 Regulaminu Studiów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica.

Rules of determining the final grade:

Końcową oceną studiów II stopnia jest średnia ważona:
a) oceny pracy dyplomowej, będącej średnią arytmetyczną ocen pracy wystawionej przez promotora i recenzenta (z wagą 0,2),
b) średniej ocen ze studiów, obliczonej zgodnie z Regulaminem Studiów §14 (z wagą 0,6),
c) oceny egzaminu dyplomowego magisterskiego, ustalonej przez komisję, będącej średnią arytmetyczną części pisemnej egzaminu dyplomowego magisterskiego, prezentacji pracy dyplomowej magisterskiej i odpowiedzi na pytania związane z obroną pracy (z wagą 0,2).

Other comments:

-

Diploma procedure requirements:

1. Warunkiem ukończenia studiów jest złożenie egzaminu dyplomowego.
2. Do egzaminu dyplomowego dopuszczony jest student, który:
1) zaliczył wszystkie przewidziane programem przedmioty i praktyki;
2) złożył pracę dyplomową;
3) złożył wszystkie wymagane przez Dziekana Wydziału dokumenty.
3. Egzamin dyplomowy odbywa się przed Komisją powoływaną przez Dziekana Wydziału zgodnie
z wytycznymi Rady Wydziału. Komisji przewodniczy Dziekan Wydziału lub osoba przez niego
upoważniona.
4. Egzamin dyplomowy obejmuje:
1) prezentację pracy dyplomowej,
2) dyskusję nad pracą,
3) sprawdzenie poziomu wiedzy z zakresu kierunku studiów.
5. Rada Wydziału określa szczegółowe zasady dyplomowania, w szczególności:
1) zasady wyboru przez studentów i zatwierdzania tematów prac dyplomowych oraz ich
opiekunów,
2) rygory czasowe,
3) zasady powoływania recenzentów,
4) wytyczne dotyczące zakresu i przebiegu egzaminu dyplomowego.
6. Oceny egzaminu dyplomowego dokonuje Komisja na niejawnej części swego posiedzenia. Ocena
egzaminu dyplomowego ustalana jest jako średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen cząstkowych
uzyskanych za prezentację pracy i odpowiedzi na wszystkie postawione pytania. Oceny cząstkowe
ustalają zadający pytania. Wobec pozytywnego wyniku egzaminu dyplomowego Komisja podejmuje
decyzję o uzyskaniu właściwego tytułu zawodowego i dyplomu ukończenia studiów ustalając ocenę
końcową – wynik ukończenia studiów.
7. Wynik ukończenia studiów wyższych w Uczelni, wpisywany do dyplomu oraz suplementu ustalany
jest jako średnia ważona następujących ocen:
1) średniej oceny ze studiów, obliczonej zgodnie z § 14 Regulaminu Studiów AGH,
2) końcowej oceny pracy, ustalonej zgodnie z § 24 ust. 9;
3) oceny egzaminu dyplomowego, ustalonej przez Komisję.
8. Wagi ocen, o których mowa w ust. 11 ustala Rada Wydziału, przy czym średnia ocena ze
studiów uwzględniana jest z wagą nie mniejszą niż 60%.
9. Wynik egzaminu dyplomowego wraz z podaniem ocen egzaminu oraz wynik ukończenia studiów
ogłasza przewodniczący Komisji egzaminacyjnej w obecności jej członków, bezpośrednio po jego
złożeniu.
10. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej, Dziekan Wydziału
wyznacza drugi termin egzaminu. Egzamin poprawkowy w celu uzyskania oceny wyższej niż
dostateczny nie jest dopuszczalny.
11. Powtórny egzamin nie może odbyć się wcześniej niż po upływie dwóch tygodni i nie później niż
przed upływem trzech miesięcy od daty pierwszego egzaminu dyplomowego. Termin tego egzaminu
Dziekan Wydziału podaje do wiadomości studenta co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą
powtórnego egzaminu dyplomowego.
12. W przypadku niezłożenia egzaminu dyplomowego w drugim terminie Dziekan Wydziału skreśla
studenta z listy studentów.
13. Egzamin dyplomowy złożony z wynikiem co najmniej dostatecznym jest aktem kończącym studia
wyższe w Uczelni.
14. Student po złożeniu egzaminu dyplomowego staje się absolwentem Uczelni i otrzymuje dyplom ukończenia studiów. Absolwent przed otrzymaniem dyplomu powinien uregulować wszystkie
zobowiązania wobec Uczelni, w szczególności złożyć wymagane dokumenty, w tym kartę odejścia z
Uczelni, oraz uiścić wymagane opłaty. Odebranie dyplomu absolwent potwierdza podpisem.
15. Dyplomy ukończenia studiów wręcza absolwentom Dziekan Wydziału. Wręczenie dyplomów
ukończenia studiów winno odbywać się na spotkaniu absolwentów zorganizowanym w sposób
uroczysty przez Dziekana Wydziału.

Additional information:

-