Admission requirements:
Prerequisites and additional requirements:

Dodatkowe warunki przyjęcia na studia II stopnia.
O przyjęcie na studia II stopnia mogą się starać absolwenci studiów I stopnia (posiadający tytuł inżyniera) lub studiów jednolitych magisterskich (kończących się stopniem mgr inż.), którzy zaliczyli co najmniej 60% godzin przedmiotów podstawowych i kierunkowych, przewidzianych w programie studiów pierwszego stopnia na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu dla kierunków: Górnictwo i geologia lub Inżynieria naftowa i gazownicza. Kandydaci niespełniający powyższych wymagań będą mogli odpłatnie uzupełnić różnice programowe w trybie i zakresie ustalonym przez Dziekana.
Uruchomienie studiów na określonej specjalności może nastąpić tylko w przypadku zakwalifikowania, co najmniej 25 studentów.

Admission requirements:

1. Dla absolwentów AGH podstawą wyliczenia składnika E będzie wynik egzaminu dyplomowego inżynierskiego, potwierdzony protokołem egzaminacyjnym.
2. Zakres, treść i forma sprawdzianu kwalifikacyjnego muszą być identyczne z zakresem, treścią i formą egzaminu dyplomowego inżynierskiego, prowadzonego na danym kierunku studiów. Dla absolwentów kierunku Górnictwo i geologia oraz kierunku Inżynieria naftowa i gazownicza będą uznawane wyniki egzaminu inżynierskiego, zdanego na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu bez względu, na który z kierunków składają deklarację rekrutacji. Kandydaci z innych wydziałów AGH i uczelni są zobowiązani pisać egzamin wstępny.

Minimum limit of students:

-

General degree program characteristic:
Faculty of:
Drilling, Oil and Gas
Study level:
Second-cycle studies
Type of study:
Full-time studies
Profile of education:
Academic (A)
Education area:
Nauk technicznych
Vocational degree obtained by the graduate:
Master of Engineering
Duration of degree programme (No. of semesters):
three
Study cycle beginning date:
Spring Semester
Number of ECTS credits required for qualification (vocational degree):
90
Fields of science relating to expected learning outcomes:
  • Earth Science
Scientific disciplines relating to expected learning outcomes:
-
Field of study relationship with university development strategy and mission:

Misja Akademii Górniczo-Hutniczej im Stanisława Staszica w Krakowie zakłada kształcenie studentów na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy; innymi słowy na kierunkach, które są niezbędne do dalszego prawidłowego rozwoju kraju i Europy. Do takich kierunków zalicza się Inżynieria Naftowa i Gazownicza. Kierunek ma na celu wykształcenie absolwentów o wysokich kwalifikacjach zawodowych, gotowych do sprostania wymogom stawianym przed magistrem inżynierem zarówno w regionie, Polsce, jak i innych krajach Europy i Świata. Kształcenie studentów, o wysokich kwalifikacjach oraz dużej mobilności jest wpisane w Strategię Rozwoju Uczelni. Dostosowanie programu studiów do wymagań stawianych w Krajowych Ramach Kwalifikacji wpisuje się w Strategię Rozwoju Uczelni w punkcie dotyczącym Ustawicznego podnoszenia jakości kształcenia. Wypełnieniem założeń tejże strategii jest także realizowanie studiów w modelu dwustopniowym, zgodnie z wymaganiami Procesu Bolońskiego, a także koordynacja planów i programów studiów pomiędzy wydziałami AGH, prowadzącymi ten sam kierunek studiów.

Specialty name:
Gas Engineering

Rules for study structure (study requirements)

Admissible ECTS credit deficit:

30

Control semesters:
-
Requirements for semester registration:

Warunkiem wpisu na kolejny semestr jest uzyskanie 30 ECTS z dopuszczalnym deficytem punktowym ustalonym przez Radę Wydziału.

Individual degree programmes:

- SI mogą zaczynać się od semestru 2;
- Średnia ważona ze studiów uzyskana w okresie poprzedzającym przyjęcie na tok SI nie może być niższa niż 4,50.
Student winien mieć opiekuna naukowego i indywidualny program studiów zatwierdzony przez Dziekana.

Rules of determining the final grade:

Ocena końcowa jest średnią ważoną: średniej oceny ze studiów (waga 0,6), oceny pracy (waga 0,2) i oceny z egzaminu dyplomowego (waga 0,2).

Other comments:

-

Diploma procedure requirements:

1. W okresie do końca marca każdego roku akademickiego potencjalni promotorzy przekazują pisemnie do Dziekanatu tematykę i/lub ewentualnie propozycje tematów prac magisterskich, ewentualnie ze wskazaniem, dla których specjalności studiów II stopnia ta tematyka jest przewidziana. Dane te oraz inne informacje o dalszych formalnościach związanych z ustalaniem i podjęciem tematu pracy dyplomowej umieszczane są na stronie www Wydziału .
2. Zainteresowany student po zapoznaniu się z tymi informacjami i po pobraniu ze strony internetowej lub w dziekanacie formularza zgłoszeniowego “Zgłoszenie tematu pracy magisterskiej” winien indywidualnie porozumieć się z potencjalnym promotorem w celu sprecyzowania tematu pracy dyplomowej. Promotorem może być profesor, dr habilitowany lub doktor z danej specjalności albo spoza niej lub spoza Wydziału po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Kierownika specjalności. Pracownik samodzielny może być opiekunem do 10, a doktor opiekunem do 5 magistrantów.
3. Najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku studenci zobowiązani są dostarczyć do dziekanatu wypełniony formularz zgłoszeniowy (z podpisem opiekuna i swoim) z tematem pracy (w języku polskim i angielskim) i jej tezą/celem.
4. Tematy prac magisterskich oraz ich promotorów zatwierdza w terminie do 31 maja Rada Wydziału.
5. Wszelkie sporne sprawy dotyczące ustalania tematów prac dyplomowych rozstrzyga Dziekan Wydziału.
Przebieg obrony pracy magisterskiej:
1. Obrona pracy magisterskiej ma formę ustną przed Komisją. Obronę rozpoczyna 10-15 minutowa prezentacja wyników pracy. Następnie Komisja zadaje pytania związane z pracą magisterską.
2. Komisję do obrony pracy magisterskiej powołuje Dziekan. Skład komisji powinien być, co najmniej trzyosobowy. W skład komisji obrony pracy magisterskiej wchodzi przynajmniej jeden pracownik samodzielny. Komisji przewodniczy dziekan lub osoba przez niego upoważniona.
3. Egzamin magisterski jest przeprowadzany wcześniej i obejmuje pisemne opracowanie odpowiedzi na 5 wylosowanych zagadnień z puli 120 przygotowanych dla każdej specjalności oddzielnie. Prace są kodowane i sprawdzane przez dwóch egzaminatorów niezależnie, którzy oceniają je w skali od 0 do 20 punktów za każde pytanie.
4. Sporządzany jest protokół z obrony.
Kryteria oceny pracy magisterskiej:
Prace dyplomowe magisterskie wykonywane na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu, powinny być oceniane przy przestrzeganiu ogólnych kryteriów:
• Ocena bardzo dobry (5,0) – za pracę dyplomową, która zawiera własne wyniki eksperymentów oraz ma charakter oryginalnej działalności badawczej pod kierunkiem promotora, lub zawiera wniosek patentowy, lub oryginalny program komputerowy stworzony przez dyplomanta. Nadaje się do publikacji w czasopiśmie fachowym.
• Ocena plus dobry (4,5) – za pracę dyplomową, podobne wymagania jak dla oceny powyżej, chociaż w mniejszym zakresie. Np. nie posiada wniosku patentowego, badania wykonywane były w większym zespole badawczym.
• Ocena dobry (4,0) – za pracę dyplomową w której dyplomant wykazał się umiejętnością analizowania: materiałów przemysłowych lub wyników badań uzyskanych w przedsiębiorstwach lub innych jednostkach naukowych. Ocena dobra powinna zostać przyznana pracy kompilacyjnej sformułowanej na dobrym poziomie, w której przygotowanie autor włożył sporo pracy.
• Ocena plus dostateczny (3,5) – wskazuje na pracę, w której nie w pełni udowodniono jej tezy.
• Ocena dostateczny (3,0) – za pracę dyplomową, która jest w dużej mierze kompilacją ale świadczy o orientacji autora w opisywanym problemie.
Oceny skrajne powinny zostać bardzo szczegółowo uzasadnione.

Additional information:

Absolwenci po odbyciu stosownych praktyk zawodowych mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane.