Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2013/2014
Code:
WIN-2-207-IG-s
Name:
Logistyka i zarządzanie sieciami gazowymi
Faculty of:
Drilling, Oil and Gas
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Gas Engineering
Field of study:
Oil and Gas Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Nagy Stanisław (nagy@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Łaciak Mariusz (laciak@agh.edu.pl)
mgr inż. Włodek Tomasz (twlodek@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi współdziałać w grupie. IN2A_K04, IN2A_K05, IN2A_K06 Activity during classes
M_K002 Potrafi formułować cele podejmowanych działań. IN2A_K01, IN2A_K03, IN2A_K06 Activity during classes
Skills
M_U001 zastosować zdobytą wiedzę do analizy złożonych modeli procesów i systemów logistycznych i wnioskowania dotyczącego wprowadzenia ulepszeń w systemie, IN2A_U01, IN2A_U02, IN2A_U03, IN2A_U04 Activity during classes,
Test
Knowledge
M_W001 ma podstawową wiedzę na temat logistyki, zna podstawowe pojęcia związane z modelami procesów i systemów logistycznych IN2A_W01, IN2A_W09, IN2A_W12 Activity during classes,
Test
M_W002 ma podstawową wiedzę na temat informacji w logistyce, zna zasady minimalizowania ryzyka łańcucha dostaw (zarządzania ryzykiem) oraz metodę JIT (Just In Time) prowadzenia procesów produkcyjnych i budowlanych. IN2A_W12 Activity during classes,
Test,
Execution of a project
M_W003 ma podstawową wiedzę na temat specyfiki logistyki przedsięwzięć budowy gazociągu, zna charakterystyczne cechy budowy gazociągu jako budowy liniowej w terenie oraz jej typowe elementy, ma podstawową wiedzę na temat celu tworzenia i zadań wyspecjalizowanych zespołów roboczych w budowie gazociągu, zna podstawowe zadania zaplecza budowy gazociągu i podstawy projektowania zaplecza. IN2A_W09 Activity during classes,
Test,
Execution of a project
M_W004 określić podstawowe problemy funkcjonalne i ogólnobudowlane w prawidłowym formułowaniu kryteriów optymalizacji sieci gazowych. IN2A_U08 Activity during classes,
Test
M_W005 Student umie: - oszacować prawdopodobieństwa wystąpienia awarii w systemie gazowniczym na podstawie danych statystycznych -określić i zidentyfikować skutki wystąpienia awarii w systemie gazowniczym -wyznaczyć poziom ryzyka w oparciu o prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia i ocenę skutków zdarzenia oraz porównać otrzymane rezultaty z akceptowalnym poziomem ryzyka. - wskazać racjonalne działania, które należy podjąć w celu minimalizacji wystąpienia ryzyka awarii w systemie gazowniczym. - przeprowadzić analityczną symulację sieci gazowej w przypadkach wystąpienia awarii. - przeprowadzić obliczenia spadków ciśnienia w gazociągach wysokiego ciśnienia w oparciu o równania hydrauliczne. - przeprowadzić analizę możliwych do wdrożenia rozwiązań w celu umożliwienia przesyłu zadanego wolumenu gazu zimnego dla zadanych warunków oraz przeprowadzić wnioskowanie logiczne w celu wyboru najlepszego z punktu widzenia logistyki rozwiązania. IN2A_U01, IN2A_U02, IN2A_U03, IN2A_U04, IN2A_U09, IN2A_U11, IN2A_U12 Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Others
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi współdziałać w grupie. + - - + - - - - - - -
M_K002 Potrafi formułować cele podejmowanych działań. + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 zastosować zdobytą wiedzę do analizy złożonych modeli procesów i systemów logistycznych i wnioskowania dotyczącego wprowadzenia ulepszeń w systemie, + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 ma podstawową wiedzę na temat logistyki, zna podstawowe pojęcia związane z modelami procesów i systemów logistycznych + - - - - - - - - - -
M_W002 ma podstawową wiedzę na temat informacji w logistyce, zna zasady minimalizowania ryzyka łańcucha dostaw (zarządzania ryzykiem) oraz metodę JIT (Just In Time) prowadzenia procesów produkcyjnych i budowlanych. + - - - - - - - - - -
M_W003 ma podstawową wiedzę na temat specyfiki logistyki przedsięwzięć budowy gazociągu, zna charakterystyczne cechy budowy gazociągu jako budowy liniowej w terenie oraz jej typowe elementy, ma podstawową wiedzę na temat celu tworzenia i zadań wyspecjalizowanych zespołów roboczych w budowie gazociągu, zna podstawowe zadania zaplecza budowy gazociągu i podstawy projektowania zaplecza. + - - - - - - - - - -
M_W004 określić podstawowe problemy funkcjonalne i ogólnobudowlane w prawidłowym formułowaniu kryteriów optymalizacji sieci gazowych. + - - - - - - - - - -
M_W005 Student umie: - oszacować prawdopodobieństwa wystąpienia awarii w systemie gazowniczym na podstawie danych statystycznych -określić i zidentyfikować skutki wystąpienia awarii w systemie gazowniczym -wyznaczyć poziom ryzyka w oparciu o prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia i ocenę skutków zdarzenia oraz porównać otrzymane rezultaty z akceptowalnym poziomem ryzyka. - wskazać racjonalne działania, które należy podjąć w celu minimalizacji wystąpienia ryzyka awarii w systemie gazowniczym. - przeprowadzić analityczną symulację sieci gazowej w przypadkach wystąpienia awarii. - przeprowadzić obliczenia spadków ciśnienia w gazociągach wysokiego ciśnienia w oparciu o równania hydrauliczne. - przeprowadzić analizę możliwych do wdrożenia rozwiązań w celu umożliwienia przesyłu zadanego wolumenu gazu zimnego dla zadanych warunków oraz przeprowadzić wnioskowanie logiczne w celu wyboru najlepszego z punktu widzenia logistyki rozwiązania. - - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:

Definicja logistyki. Reguła 7R i 4C.
Definicja działania logistycznego i procesu logistycznego.
Informacja w logistyce – zadania i podział (rodzaje).
Zasady minimalizowania ryzyka łańcucha dostaw (zarządzania ryzykiem).
Podstawowe czynniki, od których zależą rozwiązania techniczne budowanych gazociągów.
Podstawowe problemy funkcjonalne i ogólnobudowlane w prawidłowym formułowaniu kryteriów optymalizacji sieci gazowych.
Podstawowe warunki technologiczne konieczne do określenia na etapie projektowania gazociągu.
Czynniki wpływające na prawidłowe określenie wielkości średnicy poszczególnych odcinków gazociągu.
Specyfika logistyki przedsięwzięć budowy gazociągu.
Charakterystyczne cechy budowy gazociągu jako budowy liniowej w terenie oraz jej typowe elementy.
Cel tworzenia i zadania wyspecjalizowanych zespołów roboczych w budowie gazociągu.
Podstawowe zadania zaplecza budowy gazociągu i podstawy projektowania zaplecza.
Metoda JIT (Just In Time) prowadzenia procesów produkcyjnych i budowlanych.
Modelowanie procesów i systemów logistycznych.

Project classes:

1.Analiza ryzyka (określenie i identyfikacja źródeł ryzyka, prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia awaryjnego, analiza skutków, ilościowe wyznaczanie ryzyka, analiza rozwiązań w celu minimalizacji zagrożeń.
2.Przeprowadzenie analitycznej symulacji sieci gazowej wraz ze sprawdzeniem zachowania się sieci w sytuacjach awaryjnych, przedstawienie propozycji
3.Obliczanie możliwości przesyłowych gazociągu oraz analizę możliwości zwiększenia przepustowości gazociągu

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in project classes 15 h
Contact hours 5 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Completion of a project 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

50% zaliczenie wykładów i 50% ćwiczenia projektowe (projekt).

Prerequisites and additional requirements:

Obowiązuje obecność obligatoryjna na ćwiczeniach projektowych zgodnie z regulaminem studiów oraz znajomość materiału podanego na wykładach.

Recommended literature and teaching resources:

1.Ciesielski M. (red.): Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw. PWE Warszawa, 2009.
2.Christopher M.: Logistyka i zarządzanie łańcuchem podaży. Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków, 1998.
3.Gołembska E. Logistyka w gospodarce światowej. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
4.Jeszka A.M. Sektor usług logistycznych w teorii i praktyce. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009.
5.Tarkowski J., Iresthal B., Lumsden K.: Transport – Logistyka. Wydawnictwo Instytutu Logistyki i Magazynowania, Poznań 2001.
6.Witkowski J.: Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, procedury, doświadczenia, PWE Warszawa, 2003.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None