Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2013/2014
Code:
WIN-1-303-s
Name:
Strain of Materials
Faculty of:
Drilling, Oil and Gas
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Oil and Gas Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Wosz Ryszard (wosz@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Wosz Ryszard (wosz@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 znajomość metod obliczeniowych Wytrzymałości materiałów, wykorzystywanych w projektowaniu konstrukcji; znajomość definicji parametrów opisujących własności wytrzymałościowe i odkształceniowe stosowanych materiałów konstrukcyjnych IN1A_K04, IN1A_K06, IN1A_K05, IN1A_K02 Activity during classes,
Test,
Oral answer,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
M_K002 posiada umiejętność wykorzystania tematyki dydaktycznej z przedmiotów technologicznych w projektach konstrukcji, posiada umiejętność oceny zagrożenia wypadkiem w rejonie pracujących maszyn IN1A_K04, IN1A_K06, IN1A_K03, IN1A_K02, IN1A_K01 Activity during classes,
Test,
Oral answer,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
M_K003 znajomość metod obliczeniowych Wytrzymałości materiałów, wykorzystywanych w projektowaniu konstrukcji; znajomość definicji parametrów opisujących własności wytrzymałościowe i odkształceniowe stosowanych materiałów konstrukcyjnych IN1A_K06, IN1A_K05, IN1A_K03, IN1A_K02, IN1A_K01 Activity during classes,
Test,
Oral answer,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
Skills
M_U001 znajomość metod obliczeniowych Wytrzymałości materiałów, wykorzystywanych w projektowaniu konstrukcji; znajomość definicji parametrów opisujących własności wytrzymałościowe i odkształceniowe stosowanych materiałów konstrukcyjnych IN1A_U02, IN1A_U05, IN1A_U07, IN1A_U01 Activity during classes,
Test,
Oral answer,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
M_U002 znajomość metod obliczeniowych Wytrzymałości materiałów, wykorzystywanych w projektowaniu konstrukcji; znajomość definicji parametrów opisujących własności wytrzymałościowe i odkształceniowe stosowanych materiałów konstrukcyjnych IN1A_U02, IN1A_U05, IN1A_U07, IN1A_U01 Activity during classes,
Test,
Oral answer,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
Knowledge
M_W001 znajomość metod obliczeniowych Wytrzymałości materiałów, wykorzystywanych w projektowaniu konstrukcji; znajomość definicji parametrów opisujących własności wytrzymałościowe i odkształceniowe stosowanych materiałów konstrukcyjnych IN1A_W04, IN1A_W18, IN1A_W01, IN1A_W03 Activity during classes,
Test,
Oral answer,
Completion of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Others
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Social competence
M_K001 znajomość metod obliczeniowych Wytrzymałości materiałów, wykorzystywanych w projektowaniu konstrukcji; znajomość definicji parametrów opisujących własności wytrzymałościowe i odkształceniowe stosowanych materiałów konstrukcyjnych - - - - - - - - - - -
M_K002 posiada umiejętność wykorzystania tematyki dydaktycznej z przedmiotów technologicznych w projektach konstrukcji, posiada umiejętność oceny zagrożenia wypadkiem w rejonie pracujących maszyn + + - - - - - - - - -
M_K003 znajomość metod obliczeniowych Wytrzymałości materiałów, wykorzystywanych w projektowaniu konstrukcji; znajomość definicji parametrów opisujących własności wytrzymałościowe i odkształceniowe stosowanych materiałów konstrukcyjnych - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 znajomość metod obliczeniowych Wytrzymałości materiałów, wykorzystywanych w projektowaniu konstrukcji; znajomość definicji parametrów opisujących własności wytrzymałościowe i odkształceniowe stosowanych materiałów konstrukcyjnych + - - - - - - - - - -
M_U002 znajomość metod obliczeniowych Wytrzymałości materiałów, wykorzystywanych w projektowaniu konstrukcji; znajomość definicji parametrów opisujących własności wytrzymałościowe i odkształceniowe stosowanych materiałów konstrukcyjnych + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 znajomość metod obliczeniowych Wytrzymałości materiałów, wykorzystywanych w projektowaniu konstrukcji; znajomość definicji parametrów opisujących własności wytrzymałościowe i odkształceniowe stosowanych materiałów konstrukcyjnych + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Wytrzymałość materiałów

Wykład składa się z ośmiu spotkań, obejmujących zasadniczą tematykę przedmiotu. Każdy z tematów stanowi osobny moduł będący niezależną strukturą wykładową. Pierwsze dwa wykłady poświęcone są zagadnieniom definicyjnym jak: modele opisujące materiały o określonych własnościach naprężeniowo-odkształceniowych, parametry fizyczne określające te własności, tensor naprężenia i odkształcenia, prawo Hooke’a, badania laboratoryjne własności wytrzymałościowych próbek materiałów. Pozostałe zajęcia przeznaczone są na omówienie prostych sposobów obciążenia konstrukcji, spełnieniu postulatu bezpieczeństwa, czyli wytrzymałościowego, odkształceniowego,ekonomii. Temat dotyczący wytężenia i hipotez wytążeniowych może stanowić treść końcową zajęć.

Auditorium classes:
Wytrzymałość materiałów

Ćwiczenia audytoryjne uzupełniają tematykę wykładową o przykłady obliczeniowe konkretnych rozwiązań technicznych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 85 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in laboratory classes 15 h
Preparation for classes 5 h
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 3 h
Participation in auditorium classes 30 h
Participation in lectures 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

1. Jeżeli przedmiot nie kończy sie egzaminem ocenę końcową liczymy jako średnią arytmetyczną wszystkich form zajęć.
2. Jeżeli przedmiot obejmuje wyłącznie wykład obowiązkowy lub wyłącznie inną formę zajęć oceną końcową przedmiotu jest uzyskana ocena (zaliczenia lub egzaminu).
3.Jeżeli przedmiot kończy się egzaminem ocenę końcową liczymy jako:
a) ocena z egzaminu x0,7+(średnia arytmetyczna wszystkich pozostałych form zajęć) x 0,3 – w przypadku gdy oprócz egzaminu występuje jedna forma prowadzenia zajęć,
b) ocena z egzaminu x0,6+(średnia arytmetyczna wszystkich pozostałych form zajęć) x 0,4 – w przypadku gdy oprócz egzaminu występują dwie formy prowadzenia zajęć,
c) ocena z egzaminu x0,5+(średnia arytmetyczna wszystkich pozostałych form zajęć)
x 0,5 – w przypadku gdy oprócz egzaminu występują trzy lub więcej form prowadzenia zajęć.
Na podstawie otrzymanego wyniku do indeksu wpisujemy ocenę końcową przedmiotu kierując się obowiązującym w AGH kryterium ocen: słowna ocena średnia ustalana jest zgodnie z następującą zasadą w zazzleżności od wartości liczbowej:
a) od 3 do 3,25 ocena słowna: dostateczny (3,0),
b) od 3,26 do 3,75 ocena słowna: plus dostateczny (3,5),
c) od 3,76 do 4,25 ocena słowna: dobry (4,0),
d) od 4,26 do 4,75 ocena słowna: plus dobry (4,5),
e) powyżej 4,75 ocena słowna: bardzo dobry (5,0).

Prerequisites and additional requirements:

Sposoby uzyskiwania oceny z zaliczenia i egzaminu w terminie poza sesją. Dotyczy studentów, którzy mieli zwolnienie lekarskie (dowód) lub uniemożliwiała im obecność inna przyczyna.
Po przedstawieniu uzasadnienia prowadzącemu przedmiot student zobowiązany jest uzyskać zgodę Prodziekana Wydziału zaopiniowaną przez prowadzącego. Po uzyskaniu zgody student ustala z prowadzącym termin i sposób realizacji oceny. Prowadzący w ciągu trzech dni przedstawi studentowi wynik oceny. W przypadku zastrzeżeń ze strony studenta co do wysokości oceny może prosić prowadzącego o przedstawienie pracy wraz ze sposobem oceny. Dalsza procedura zastrzeżeń studenta prowadzona jest na szczeblu Wydziału.

Recommended literature and teaching resources:

1. Kłeczek Z.: Geomechanika górnicza.Śląskie Wydawnictwo Techniczne. Katowice 1984
2. Kłeczek Z., Radomski A., Zeljaś D.:Podziemne magazynowanie. Prace naukowe – Monografie CMG KOMAG. Gliwice 2005
3. Kłeczek Z., Radomski A., Zeljaś D.:Podziemne składowanie. Prace naukowe – Monografie CMG KOMAG. Gliwice 2005
4. Kłeczek Z., Zeljaś D.:Naukowe podstawy i praktyczne zasady budowy w Polsce podziemnego składowiska odpadów niebezpiecznych. Monografia nr 12. Seria: Innowacyjne techniki i technologie mechanizacyjne KOMAG. Gliwice 2012

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Istnieje możliwość zdawania przez studentów egzaminu w tzw. terminie zerowym po uzgodnieniu z prowadzącym przedmiot.
Istnieje możliwość przepisania oceny z przedmiotu, z którego student już uzyskał ocenę pozytywną wcześniej a obecnie uzupełnia inne przedmioty. Konieczna jest pisemna zgoda Prodziekana po zaopiniowaniu wniosku studenta przez prowadzącego przedmiot. Kontakt studenta z prowadzącym przedmiot w sprawach związanych z prowadzeniem przedmiotu jest możliwy poza zajęciami w czasie konsultacji podanych do wiadomości studentów.