Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Company management
Course of study:
2013/2014
Code:
RMS-2-211-MD-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Mechatronic Design
Field of study:
Mechatronics with English as instruction languagege
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Filipowicz Paweł (pfilipow@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Filipowicz Paweł (pfilipow@zarz.agh.edu.pl)
dr Kusa Rafał (rkusa@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Projektuje strukturę organizacyjną z zastosowaniem podstawowych metod diagnostyki organizacyjnej, adaptuje modele teoretyczne struktur do warunków rzeczywistych funkcjonowania przedsiębiorstwa Activity during classes,
Participation in a discussion,
Test results
M_U002 Rozpoznaje składowe procesu zarządzania z uwzględnieniem jego funkcji. Określa obszary zarządzania strategicznego i operacyjnego, identyfikuje system planowania przedsiębiorstwa MS2A_U02 Activity during classes,
Test results
M_U003 Tworzy modele analizy sytuacji przedsiębiorstwa w oparciu o podstawowe narzędzia analityczne
Knowledge
M_W001 Opisuje podstawowe typologie sturuktur organizacyjnych, zna ich charakterystykę oraz uwarunkowania zastosowań Activity during classes,
Test results
M_W002 Definiuje poszczególne modele organizacji, tłumaczy istotę efektu organizacyjnego i zmiany sposobu jego wywoływania w odniesieniu do charakteru zaburzeń otoczenia przedsiębiorstwa MS2A_W06 Activity during classes,
Test results
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Others
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Skills
M_U001 Projektuje strukturę organizacyjną z zastosowaniem podstawowych metod diagnostyki organizacyjnej, adaptuje modele teoretyczne struktur do warunków rzeczywistych funkcjonowania przedsiębiorstwa + - - - - - - - - - -
M_U002 Rozpoznaje składowe procesu zarządzania z uwzględnieniem jego funkcji. Określa obszary zarządzania strategicznego i operacyjnego, identyfikuje system planowania przedsiębiorstwa + - - - - - - - - - -
M_U003 Tworzy modele analizy sytuacji przedsiębiorstwa w oparciu o podstawowe narzędzia analityczne + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Opisuje podstawowe typologie sturuktur organizacyjnych, zna ich charakterystykę oraz uwarunkowania zastosowań + - - - - - - - - - -
M_W002 Definiuje poszczególne modele organizacji, tłumaczy istotę efektu organizacyjnego i zmiany sposobu jego wywoływania w odniesieniu do charakteru zaburzeń otoczenia przedsiębiorstwa + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Organizational Change Management

  Restucturisation and reorganization, reengineering and processes based organization model, incremental and radical change, prognostic and diagnostic approach to the organization modifications, Nadler model of ideal system and its role in organizational design. Benchmarking and outsourcing in company management (6h).

 2. Management Model Characteristics

  Management process model, management system, role of Manager in management performance. Planning and decision making, organizing, leading and motivating and controlling function as the process sequence (4h.)

 3. Company Planning Systems

  Planning in dynamic environment, It’s Cohesiveness, Elasticity of Planning system in company. Objectives typology in strategic and operational management. Planning Objectives, its structure and tools. Planning methods presentation from Long Range Planning to Strategic planning methods; Financial Plan, SWOT, Port-folio Matrix.
  Environment models and globalization. Strategic Analysis methods- presentation and critics. Strategic management, normative strategies model (6h.)

 4. Management science – Basic Definitions

  Basic definitions of: management, leading, organization, organizational structure, management process, organizational synergy. Resource based management process, organization goals, effectiveness and efficiency, Work Group and the Reasons for its Formation (4h)

 5. Organization and its environment

  Organization objectives and effectiveness, change of goals characteristics, classical organization models. System approach to the organization, external and internal value chain as the organization model, net organization, virtual enterprise (4h)

 6. Organizational structure

  Organizational structure classification and its evolution model, departmentation and job division, coordination processes, Structure formalization tools. Presentation and characteristic of functional structure, divisional structure, holdings, matrix organization, project & team organization. Adizes and Greiner organization evolution model (6h).

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 30 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Test Note

Prerequisites and additional requirements:

Entrepreneurship, marketing – bases

Recommended literature and teaching resources:

1. Griffin R.W.: Podstawy zarządzania Organizacjami, PWN, Warszawa 2005
2. Peszko A.: Podstawy zarządzania organizacjami, AGH, Kraków 2005
3. Strategor: Kierowanie, PWN, Warszawa 2006
4. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R.: Kierowanie, PWE, Warszawa 2011
5. Zimniewicz K.: Współczesne koncepcje i metody zarządzania , PWE, Warszawa 2008
6. Stabryła A.: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN, Warszawa
2007
7. Durlik I.: Inżynieria zarządzania, Placet, Warszawa 2006
8. Steinmann H., Schreyögg G.: Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem.
Koncepcje, funkcje, przykłady, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej,
Wrocław 2001

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None