Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Electronic circuits
Course of study:
2013/2014
Code:
RMS-1-303-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mechatronics with English as instruction languagege
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
prof. zw. dr hab. inż. Kucewicz Wojciech (kucewicz@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. zw. dr hab. inż. Kucewicz Wojciech (kucewicz@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych. Activity during classes,
Execution of a project
M_K002 Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. Activity during classes,
Involvement in teamwork
Skills
M_U001 Student potrafi sformułować specyfikację dla prostych systemów elektronicznych a także dokonać ich weryfikacji. Test,
Activity during classes,
Execution of a project
M_U002 Student potrafi projektować analogowe układy elektroniczne używając właściwych metod, technik i narzędzi. Execution of a project,
Activity during classes
M_U003 Student umie czytać oraz tworzyć graficzną i tekstową dokumentację techniczną (rysunki, schematy, wykresy) oraz tworzyć dokumentację z wykorzystaniem wspomagania komputerowego. Report,
Execution of a project
Knowledge
M_W001 Student ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie budowy, zasad działania i parametrów układów elektronicznych. Test,
Activity during classes,
Execution of a project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Others
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych. + - - + - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi sformułować specyfikację dla prostych systemów elektronicznych a także dokonać ich weryfikacji. + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi projektować analogowe układy elektroniczne używając właściwych metod, technik i narzędzi. + - - + - - - - - - -
M_U003 Student umie czytać oraz tworzyć graficzną i tekstową dokumentację techniczną (rysunki, schematy, wykresy) oraz tworzyć dokumentację z wykorzystaniem wspomagania komputerowego. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie budowy, zasad działania i parametrów układów elektronicznych. + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Large signal behavior and small signal models of MOS transistor – characteristics, operating regions, parasitic elements, short channel effect

2. Single transistor amplifier, Active Loads, Current mirrors, Source follower – schema, operational point, basic parameters

3. Differential amplifier, Comparator

4. Feedback circuits configuration and frequency response of feedback amplifiers

5. Operational amplifiers

6. Non-linear analog circuits, Analog multiplier and adder

7. Generators of sinusoidal and rectangular signals

8. MOS Transistor in digital circuits. Basic logic gates

9. Digital to Analog and Analog to Digital converters

10. Sigma-Delta converter

11. Analog integrated circuits

Project classes:

1. Intoduction to the MultiSIM program

2. Transistors – Characteristics, small-signal analysis

3. Active load, current source, current mirrors

4. Single transitor amplifier – common source, drain and gate configurations, gain, characteristics and parameters

5. Differential amplifier – gain, frequency response, input and output impedance

6. Feedback – gain, frequency response as a function of feedback.

7. Operational amplifiers – inverting and noninverting, integerator, differentiator.

8. Generators – rectangular and triangular wave generator based on operational amplifier

9. Logic gates – characteristics,margin of noise, basic gates configurations

10. AC and DC converters – basic configurations, static and dynamic errors

11. Sigma-Delta converter – parameter analysis

12. Implementation circuits – transitor switches, inductive load steering

Laboratory classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 150 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 30 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Participation in project classes 30 h
Preparation for classes 30 h
Completion of a project 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

1. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest uzyskanie pozytywnych ocen z laboratorium oraz kolokwium zaliczeniowego z wykładu.
2. Obliczamy średnią ważoną z ocen z laboratorium (50%) i wykładów (50%)
3. Wyznaczmy ocenę końcową na podstawie zależności:
if sr>4.75 then OK:=5.0 else
if sr>4.25 then OK:=4.5 else
if sr>3.75 then OK:=4.0 else
if sr>3.25 then OK:=3.5 else OK:=3

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw teorii obwodów elektrycznych.
Znajomość zasad działania półprzewodnikowych elementów elektronicznych

Recommended literature and teaching resources:

Podstawowa:
1. Gray.P., Hurst.P., Lewis S., Meyer R. – Analysis and Design of Analog Integrated Circuits. Fifth Edition – Wiley, 2010
2. Jaeger R., Blalock T. – Microelectronic Circuit Design. Thrid Edition – Mc Graw Hill International Edition, 2008

Pomocnicza:
1. Filipkowski A. – Układy elektroniczne analogowe i cyfrowe – WNT, Warszawa, 2006.
2. Nosal Z., Baranowski J. – Układy elektroniczne – Układy analogowe liniowe – WNT, Warszawa, 2003
3. Kuta S. – Elementy i układy elektroniczne, cz.1,2 – Wyd. AGH
4. Rusek M., Pasierbiński J. – Elementy i układy elektroniczne – WNT, Warszawa, 2006

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None