Dane EK kierunkowego:
Kod:
MS1A_K07
Kierunek obejmowany:
Mechatronics with English as instruction languagege
Efekt kształcenia:
awareness of the social role of a graduate of technical studies, especially as regards the need to formulate and communicate to society, via the media, information and opinions regarding the achievements of mechatronics and other aspects of the activity of a mechatronic engineer; striving to convey such information and opinions in a commonly understandable manner
Odniesienia do EKO:
  • T1A_K07
    ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały