Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Język niemiecki B-2 - kurs obowiązkowy 150 godzin dla studiów inżynierskich - semestr 2/4 dla kierunku MECHATRONICS with ENGLISH as the instruction language (WIMiR)
Efekt kształcenia:
Ma wystarczającą wiedzę ogólną, zna konstrukcje gramatyczne , frazeologię i słownictwo pozwalające na zrozumienie tekstów o charakterze ogólnym, opisującym współczesne zjawiska ekonomiczno-społeczne , o charakterze akademickim , oraz z zakresu studiowanego kierunku studiów oraz pozwalające na dość płynne i spontaniczne porozumiewanie się w środowisku akademickim i zawodowym. Ma wiedzę na temat aktualnych wydarzeń i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie i środowisku pracy.
Powiązania z EKK:
 • ME1A_U05
  posługuje się językiem obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, a także czytania ze zrozumieniem literatury fachowej z zakresu metalurgii, instrukcji obsługi urządzeń elektronicznych i narzędzi informatycznych oraz podobnych dokumentów
 • IP1A_U02
  Potrafi porozumiewać się językiem technicznym i językiem ekonomicznym w obszarze zarządzania i inżynierii produkcji oraz innych dziedzinach nauk technicznych
 • IP1A_U06
  Ma umiejętność posługiwania się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • IO1A_U05
  Ma umiejętności językowe w zakresie nauk technicznych i fizycznych, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • ME1A_U11
  Posługuje się językiem obcym w stopniu wystarczającym do wykorzystania zawodowego prostych tekstów z zakresu nauk technicznych
 • ME1A_U12
  Posługuje się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego
 • MS1A_U02
  ability to work individually or in team, to estimate the time needed to complete an assigned task; able to develop and complete a schedule of works and meet the deadlines
 • MS1A_K03
  awareness of the importance of professional conduct, observing professional ethics and respect of different standpoints and cultures
 • MS1A_K07
  awareness of the social role of a graduate of technical studies, especially as regards the need to formulate and communicate to society, via the media, information and opinions regarding the achievements of mechatronics and other aspects of the activity of a mechatronic engineer; striving to convey such information and opinions in a commonly understandable manner