Dane EK modułowego:
Kod:
M_W008
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Termodynamika
Efekt kształcenia:
Student zna warunki przepływu krytycznego przez zwężkę ograniczającą Bendemanna oraz umie opisać zjawisko Joule'a-Thomsona.
Powiązania z EKK:
  • IN1A_W01
    ma wiedzę w zakresie matematyki, obejmującą algebrę, analizę, probabilistykę oraz elementy matematyki dyskretnej i stosowanej. w tym: - posiada znajomość metod obliczania granic ciągów i funkcji; - posiada umiejętność stosowania rachunku różniczkowego funkcji jednej zmiennej do zadań optymalizacyjnych; - posiada umiejętność opisu matematycznego zjawisk i procesów fizycznych w przyrodzie; - posiada umiejętność posługiwania się metodami matematycznymi w naukach o ziemi; - posiada umiejętność abstrakcyjnego rozumienia problemów technicznych
  • IN1A_W02
    ma podstawy wiedzy w zakresie fizyki ogólnej stanowiące podstawę do rozumienia i wykorzystania praw przyrody do opisu procesów fizycznych w technice. Zna podstawy budowy materii i rodzaje oddziaływań. ma podstawową wiedzę z zakresu: mechaniki klasycznej, zasad zachowania, mechanika płynów, podstawy teorii względności, pola elektrycznego, elektryczności, pola magnetycznego, indukcja elektromagnetyczna, równań Maxwella
  • IN1A_W24
    ma podstawową wiedzę z zakresu rachunku różniczkowego i wektorowego wielu zmiennych oraz funkcji specjalnych mających zastosowanie w inżynierii naftowej i gazowniczej