Dane EK modułowego:
Kod:
M_W005
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Logistyka i zarządzanie sieciami gazowymi
Efekt kształcenia:
Student umie: - oszacować prawdopodobieństwa wystąpienia awarii w systemie gazowniczym na podstawie danych statystycznych -określić i zidentyfikować skutki wystąpienia awarii w systemie gazowniczym -wyznaczyć poziom ryzyka w oparciu o prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia i ocenę skutków zdarzenia oraz porównać otrzymane rezultaty z akceptowalnym poziomem ryzyka. - wskazać racjonalne działania, które należy podjąć w celu minimalizacji wystąpienia ryzyka awarii w systemie gazowniczym. - przeprowadzić analityczną symulację sieci gazowej w przypadkach wystąpienia awarii. - przeprowadzić obliczenia spadków ciśnienia w gazociągach wysokiego ciśnienia w oparciu o równania hydrauliczne. - przeprowadzić analizę możliwych do wdrożenia rozwiązań w celu umożliwienia przesyłu zadanego wolumenu gazu zimnego dla zadanych warunków oraz przeprowadzić wnioskowanie logiczne w celu wyboru najlepszego z punktu widzenia logistyki rozwiązania.
Powiązania z EKK:
 • IN2A_U01
  potrafi pozyskiwać informacje z literatury fachowej w tym anglojęzycznej, specjalistycznych baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
 • IN2A_U02
  potrafi pracować indywidualnie i w zespole; potrafi ocenić czasochłonność zadania; potrafi kierować małym zespołem w sposób zapewniający realizację zadania w założonym terminie
 • IN2A_U03
  potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego; potrafi przygotować opracowanie zawierające omówienie tych wyników przy użyciu narzędzi informatycznych również w języku obcym
 • IN2A_U04
  potrafi przygotować i przedstawić prezentację na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego oraz poprowadzić dyskusję dotyczącą przedstawionej prezentacji również w języku obcym
 • IN2A_U09
  potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich — integrować wiedzę z zakresu inżynierii naftowej i gazowniczej oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne
 • IN2A_U11
  potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć w zakresie materiałów, narzędzi, metod projektowania i wytwarzania do projektowania i nadzoru sieci przesyłowych i dystrybucyjnych
 • IN2A_U12
  ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym związanym z inżynierią naftową i gazowniczą oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą