Dane EK modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Wytrzymałość materiałów
Efekt kształcenia:
posiada umiejętność wykorzystania tematyki dydaktycznej z przedmiotów technologicznych w projektach konstrukcji, posiada umiejętność oceny zagrożenia wypadkiem w rejonie pracujących maszyn
Powiązania z EKK:
 • IN1A_K01
  rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) — podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych
 • IN1A_K02
  ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera-górnika, w tym jej wpływ na środowisko naturalne, i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje
 • IN1A_K03
  ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur
 • IN1A_K04
  ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania
 • IN1A_K06
  ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu — m.in. poprzez środki masowego przekazu — informacji i opinii dotyczących osiągnięć inżynierii naftowej i gazowniczej i innych aspektów jej działalności; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały