Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Thermodynamics
Efekt kształcenia:
Student understands the need for continuous learning/stydying various aspects of thermodynamics as of science that reflects the fundamental laws of Nature.
Powiązania z EKK:
 • ME2A_U06
  potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia
 • ME2A_K02
  rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu — m.in. poprzez środki masowego przekazu — informacji i opinii dotyczących osiągnięć mechatroniki i innych aspektów działalności inżyniera-mechatronika; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, przedstawiając różne punkty widzenia
 • MS2A_U06
  ability to set directions for further learning and self-education
 • MS2A_K02
  understanding of the need to formulate and communicate to society, via the media, information and opinions regarding the achievements of mechatronics and other aspects of the activity of a mechatronic engineer in a commonly understandable manner, presenting different points of view