Dane EK modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Surface engineering
Efekt kształcenia:
Student understands the impact of surface engineering on technological developments; is aware of possible side effects of technological advancement, including environmental issues, and necessity of taking responsible decisions
Powiązania z EKK:
  • ME2A_K02
    rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu — m.in. poprzez środki masowego przekazu — informacji i opinii dotyczących osiągnięć mechatroniki i innych aspektów działalności inżyniera-mechatronika; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, przedstawiając różne punkty widzenia
  • MS2A_K02
    understanding of the need to formulate and communicate to society, via the media, information and opinions regarding the achievements of mechatronics and other aspects of the activity of a mechatronic engineer in a commonly understandable manner, presenting different points of view