Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technika sceniczna
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
RIA-2-308-ID-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria Dźwięku w Mediach i Kulturze
Kierunek:
Inżynieria Akustyczna
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż, prof. AGH Kamisiński Tadeusz (kamisins@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Brawata Krzysztof (brawata@agh.edu.pl)
Zastawnik Marcin (marcin.zastawnik@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student potrafi opisać urządzenia technologiczne występujące na scenie IA2A_W07, IA2A_W10 Aktywność na zajęciach
M_W002 Student zna możliwości i ograniczenia systemów oświetlenia scenicznego IA2A_W08, IA2A_W10 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przygotować sprzęt sceniczny zgodnie z wymaganiami wykonawcy IA2A_U14, IA2A_U03, IA2A_U15, IA2A_U06 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_U002 Student rozumie rolę oświetlenia w realizacji wydarzeń kulturalnych IA2A_U09, IA2A_U21 Aktywność na zajęciach,
Studium przypadków
Kompetencje społeczne
M_K001 Student umie współpracować z innymi branżami oraz artystami w celu osiągnięcia zamierzonego celu artystycznego IA2A_K06, IA2A_K05, IA2A_K04 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Student potrafi opisać urządzenia technologiczne występujące na scenie + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna możliwości i ograniczenia systemów oświetlenia scenicznego + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przygotować sprzęt sceniczny zgodnie z wymaganiami wykonawcy - - + - - - - - - - -
M_U002 Student rozumie rolę oświetlenia w realizacji wydarzeń kulturalnych - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student umie współpracować z innymi branżami oraz artystami w celu osiągnięcia zamierzonego celu artystycznego - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Konstrukcja sceny w salach widowiskowych oraz sceny mobilne

  Wprowadzenie do technologii sceny,
  Rola sceny w salach widowiskowych i scen mobilnych,
  Rodzaje konstrukcji scen w salach widowiskowych. W szczególności scen teatralnych operowych i koncertowych.
  Funkcja akustyczna poszczególnych elementów konstrukcyjnych i wyposażenia sceny, okno sceniczne, orkiestron, wieża sceniczna,
  Zapoznanie studentów z konstrukcją scen mobilnych.

 2. Urządzenia technologiczne sceny

  Urządzenia mechaniczne sceny: zapadnie i podnośniki sceniczne, sceny obrotowe – budowa i zastosowanie,
  Kurtyny sceniczne – rodzaje i przeznaczenie.

 3. Oświetlenie sceniczne

  Rola oświetlenia scenicznego w realizacjach wydarzeń kulturalnych,
  Rodzaje lamp oświetleniowych stosowanych w salach i na scenach mobilnych oraz ich zastosowanie,
  Rozmieszczenie elementów oświetleniowych na scenie, rampy oświetleniowe,
  Sterowanie oświetleniem scenicznym.

 4. Sterowanie zintegrowane. System inspicjenta. Urządzenia multimedialne używane na scenie

  Sterowanie zintegrowane, System inspicjenta, Urządzenia multimedialne używane na scenie, ekrany LED, wytwornice dymu, pirotechnika, efekty specjalne.

 5. Bezpieczeństwo i higiena pracy na scenie

  Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych na scenie,
  Urządzenia napędów elektrycznych sceny, przyłącza prądowe, agregaty zasilające,
  Diagnostyka i konserwacja sprzętu.

 6. Realizacja techniczna wydarzeń artystycznych

  Przygotowanie sceny, nagłośnienie, oświetlenie, systemy multimedialne, scenografia,
  Obsługa techniczna wydarzenia,
  Współpraca między różnymi branżami w kolejnych etapach realizacji wydarzenia kulturalnego,
  Tworzenie i czytanie rider’ów technicznych zespołów,
  Przedstawienie wybranych, zarejestrowanych realizacji wydarzeń artystycznych.

 7. Specyfika pracy realizatora dźwięku – problematyka zawodowa

  Wykład przeprowadzony przez zaproszonego realizatora wydarzeń plenerowych.
  Przedstawienie najczęściej występujących problemów i zagadnień podczas realizacji wydarzeń podczas imprez lokalnych i międzynarodowych.

Ćwiczenia laboratoryjne:
 1. BHP, konserwacja i naprawa sprzętu, logistyka

  Praktyczne przykłady zachowania zasad BHP
  Skonfigurowanie i przygotowanie sprzętu do realizacji wydarzenia artystycznego.

 2. Montaż sceny mobilnej

  Uczestnictwo w pracach montażowych konstrukcji sceny mobilnej, podestu oraz zadaszenia,
  Zasady montażu obciążenia na pomostach technicznych
  Zabezpieczenie konstrukcji przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych.

 3. Montaż osprzętu scenicznego

  Uczestnictwo w montażu i strojeniu głównego systemu nagłośnieniowego i systemu monitorowego,
  Uczestnictwo w montażu systemu oświetleniowego,
  Uczestnictwo w montażu systemu multimediów.

 4. Obsługa techniczna wydarzenia artystycznego w plenerze

  Obsługa techniczna zespołów,
  Zmiana wyposażenia sceny w zależności od wymagań zespołu,
  Demontaż osprzętu po zakończeniu wydarzenia.

 5. Prace przygotowawcze na scenie w sali widowiskowej

  Uczestnictwo w pracach przy montażu scenografii w teatrze,
  Prace przygotowawcze na scenie i w orkiestrionie

 6. Konfiguracja nagłośnienia i oświetlenia

  Strojenie systemu nagłośnieniowego i oświetleniowego dla wybranego wydarzenia artystycznego

 7. Udział w obsłudze technicznej spektaklu

  Obsługa techniczna wykonawców,
  Zmiany aranżacji sceny w zależności od zapotrzebowania,

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 78 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 39 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 13 godz
Przygotowanie do zajęć 13 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 13 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Kolokwium końcowe: 60%
Oceny ze sprawozdań: 30%
Aktywność na zajęciach: 10%

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowe wiadomości z przedmiotów: Podstawy akustyki, Inżynieria dźwięku, Akustyka architektoniczna.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak