Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
English B2 course - compulsory course of 150 hours for students of MECHATRONICS with ENGLISH as the instruction language at the Faculty of Mechanical Engineering and Robotics - semester 1/4
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
RMS-1-312-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechatronics with English as instruction languagege
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr Bluszcz Lucjan (sjokrk@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Umiejętności
M_U001 Has sufficient general knowledge and knows grammatical structures , phraseology and vocabulary necessary to understand general interest texts, contemporary socio-economic texts, academic texts and special interest text related to their field of study also allowing interaction with a degree of fluency and spontaneity for academic and professional purposes. Knows about the phenomena and processes in the contemporary world and work environment. MS1A_K07, MS1A_U02, MS1A_K03, MS1A_U05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Can write a clear , detailed informative and argumentative text related to their field of study. Can write letters and other types of correspondence typical of work environment. MS1A_K07, MS1A_U01, MS1A_U02, MS1A_U03 Wykonanie ćwiczeń,
Wypracowania pisane na zajęciach
M_U003 Can express themselves clearly stating their opinions concerning general, academic and work relates issues. Can prepare an oral presentation on academic and professional topics. Can take an active part in a discussion with a degree of fluency and spontaneity, also in the professional environment . MS1A_K07, MS1A_U01, MS1A_U02, MS1A_U04 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_U004 Can understand specialized articles and longer technical instructions when they relate to their field of study. Can interpret data and information received. MS1A_U01, MS1A_U05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń,
Wynik testu zaliczeniowego
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Umiejętności
M_U001 Has sufficient general knowledge and knows grammatical structures , phraseology and vocabulary necessary to understand general interest texts, contemporary socio-economic texts, academic texts and special interest text related to their field of study also allowing interaction with a degree of fluency and spontaneity for academic and professional purposes. Knows about the phenomena and processes in the contemporary world and work environment. - + - - - - - - - - -
M_U002 Can write a clear , detailed informative and argumentative text related to their field of study. Can write letters and other types of correspondence typical of work environment. - + - - - - - - - - -
M_U003 Can express themselves clearly stating their opinions concerning general, academic and work relates issues. Can prepare an oral presentation on academic and professional topics. Can take an active part in a discussion with a degree of fluency and spontaneity, also in the professional environment . - + - - - - - - - - -
M_U004 Can understand specialized articles and longer technical instructions when they relate to their field of study. Can interpret data and information received. - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia audytoryjne:
English B2 course – compulsory course of 150 hours for students of MECHATRONICS with ENGLISH as the instruction language – semester 1/4

Grammar :
• Present Simple Tense
• Present Continuous Tense
• Past Simple Tense
• Past Continuous Tense
• Present Perfect Tense
• Present Perfect Continuous Tense
• Future Simple Tense
• Past Perfect tense
• Be going to
• Countable and uncountable nouns
• Adjectives and adverbs
• Gerunds and infinitives
• Modal verbs
• Conditional sentences type I, II, III
• Time clauses
• Relative clauses
• Conjunctions
• Passive Voice
• Word Formation
Vocabulary and topics :
• Studies : my faculty and field of studies
• Professional plans and job hunting
• Qualifications and features of character
• Technological progress and innovation
• Cutting-edge technologies
• Company structure
• Regulations and instructions
• Professional development in company
• Job description
• Finances
• Describing graphic information
• Phenomena and trends in the contemporary world
• Multicultural society
• Ethics at university and at work
Language Functions
• Introductions and other polite expressions
• Receiving guests at university and in company
• Small talk
• Talking about your company
• Making appointments
• Telephoning
• Expressing opinions and suggestions
• Giving advice
• Invitations
• Offering and accepting help
• Asking for information
• Taking part in an academic and professional discussion
• Presentations
• Negotiations
• Describing parameters

Other Skills
• Writing e-mails
• Writing letters
• Writing descriptive texts
• Writing argumentative texts

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 45 godz
Punkty ECTS za moduł 0 ECTS
Udział w lektoratach 45 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Average of the exam grade and end-of-the semester grades obtained in semesters I- IV.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

English Language Requirements : minimum A-2 level

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

English Grammar in Use , R.Murphy , CUP
Business Vocabulary in Use , B.Mascull, CUP
Cambridge English for Engineering, Mark Ibbotson, CUP

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Only the students who have attended the course and fulfilled the course requirements are eligible to take the final exam