Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
English B2+ course - compulsory ESP course for students of SECOND-CYCLE STUDIES in MECHATRONICS with ENGLISH as the instruction language at the Faculty of Mechanical Engineering and Robotics
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
RMS-2-105-MD-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Mechatronic Design
Kierunek:
Mechatronics with English as instruction languagege
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr Bluszcz Lucjan (sjokrk@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Umiejętności
M_U001 Has general knowledge and knowledge of their field of study. Knows grammatical structures , vocabulary and phraseology necessary to understand academic texts and texts related to their field of study MS2A_U05, MS2A_U01 Egzamin,
Kolokwium,
Wynik testu zaliczeniowego
M_U002 Can understand academic texts and texts including technical discussions concerning their field of study and specialization. Can understand a text even if it is not clearly structured and when relationships are only implied and not signalled explicitly. MS2A_U05, MS2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_U003 Can write various clear and detailed descriptive and argumentative texts on a wide range of subjects related to their field of study and specialization. Can present the results of their research in a written form. MS2A_K02, MS2A_U05, MS2A_U03 Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń,
Wypracowania pisane na zajęciach
M_U004 Can express themselves clearly and spontaneously without much obvious searching for expressions using the language for academic and professional purposes during their internship , job application process or at work. MS2A_K02, MS2A_U05, MS2A_U04, MS2A_U02 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Umiejętności
M_U001 Has general knowledge and knowledge of their field of study. Knows grammatical structures , vocabulary and phraseology necessary to understand academic texts and texts related to their field of study - + - - - - - - - - -
M_U002 Can understand academic texts and texts including technical discussions concerning their field of study and specialization. Can understand a text even if it is not clearly structured and when relationships are only implied and not signalled explicitly. - + - - - - - - - - -
M_U003 Can write various clear and detailed descriptive and argumentative texts on a wide range of subjects related to their field of study and specialization. Can present the results of their research in a written form. - + - - - - - - - - -
M_U004 Can express themselves clearly and spontaneously without much obvious searching for expressions using the language for academic and professional purposes during their internship , job application process or at work. - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia audytoryjne:
English B2+ course – compulsory ESP course for students of SECOND-CYCLE STUDIES in MECHATRONICS with ENGLISH as the instruction language (WIMiR)

Grammar :
Revision and extension of grammatical topics covered during the B-2 course.
Vocabulary and phrases:
Introduction and extensive practice on vocabulary and phrases concerning the following topics:

1. Basics of mathematics, physics, chemistry and electronics.
2.Different aspects of measuring and graphic ways of presenting information
3.Technical drawing, CAM and CAD design – stages and documentation.
4.Materials engineering.
5.Mechanics (loads, stress, strength, forces, deformations)
6.Fundamentals of machine design (construction elements, joints – types and characteristics, elements of machining)
7.Vehicles and machines (kinds and causes of failure, maintenance, repair technology, safety at work)
8.Elements of robotics.
9.Elements of automatics.
10.Career development in Mechanical Engineering

Other language skills:
1. Reading with understanding scientific papers and other special interest texts
2. Introduction to academic writing : papers, Master’s thesis
3. Presentations
4. Job hunting process ( CV, a letter of application, interview )

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w lektoratach 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa równa się ocenie z egzaminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

English Language Requirements: B-2 level

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Professional English in Use, Mark Ibbotson, Cambridge
2.Cambridge English for Engineering, Mark Ibbotson, Cambridge
3.Oxford English for Electrical and Mechanical Engineering, Eric Glendinning, Oxford
4.Cambridge English for Job-hunting, Colm Downes, Cambridge

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Only the students who have attended the course and fulfilled the course requirements are eligible to take the final exam