Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Język francuski B-2 – kurs obowiązkowy 150 godzin dla studiów inżynierskich - semestr 4/4 dla kierunku MECHATRONICS with ENGLISH as the instruction language (WIMiR)
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
RMS-1-605-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechatronics with English as instruction languagege
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Francuski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr Bluszcz Lucjan (sjokrk@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Umiejętności
M_U001 Ma wystarczającą wiedzę ogólną, zna konstrukcje gramatyczne , frazeologię i słownictwo pozwalające na zrozumienie tekstów o charakterze ogólnym, opisującym współczesne zjawiska ekonomiczno-społeczne , o charakterze akademickim , oraz z zakresu studiowanego kierunku studiów oraz pozwalające na dość płynne i spontaniczne porozumiewanie się w środowisku akademickim i zawodowym. Ma wiedzę na temat aktualnych wydarzeń i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie i środowisku pracy. MS1A_K07, MS1A_U02, MS1A_K03 Kolokwium,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Potrafi napisać zrozumiały tekst informacyjny i argumentacyjny z zakresu studiowanego kierunku studiów, prowadzić korespondencję typową dla środowiska pracy oraz korzystać samodzielnie z materiałów dydaktycznych. MS1A_K07, MS1A_U01, MS1A_U02, MS1A_U03 Wykonanie ćwiczeń,
Wypracowania pisane na zajęciach,
Egzamin
M_U003 Potrafi przestawiać w sposób przejrzysty swoje wnioski i opinie na tematy ogólne, akademickie i zawodowe .Potrafi przygotować prezentację ustną z zakresu życia akademickiego oraz studiowanego kierunku oraz dość płynnie i spontanicznie brać udział w dyskusjach , również w środowisku zawodowym. MS1A_K07, MS1A_U01, MS1A_U02, MS1A_U04 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Egzamin
M_U004 Rozumie dłuższe, nawet skomplikowane wypowiedzi pisemne i ustne np. wykłady i prezentacje pod warunkiem, że dotyczą studiowanego kierunku lub spraw bieżących oraz potrafi interpretować uzyskane wiadomości. MS1A_U01 Egzamin,
Kolokwium,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń,
Wynik testu zaliczeniowego,
Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Umiejętności
M_U001 Ma wystarczającą wiedzę ogólną, zna konstrukcje gramatyczne , frazeologię i słownictwo pozwalające na zrozumienie tekstów o charakterze ogólnym, opisującym współczesne zjawiska ekonomiczno-społeczne , o charakterze akademickim , oraz z zakresu studiowanego kierunku studiów oraz pozwalające na dość płynne i spontaniczne porozumiewanie się w środowisku akademickim i zawodowym. Ma wiedzę na temat aktualnych wydarzeń i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie i środowisku pracy. - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi napisać zrozumiały tekst informacyjny i argumentacyjny z zakresu studiowanego kierunku studiów, prowadzić korespondencję typową dla środowiska pracy oraz korzystać samodzielnie z materiałów dydaktycznych. - + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi przestawiać w sposób przejrzysty swoje wnioski i opinie na tematy ogólne, akademickie i zawodowe .Potrafi przygotować prezentację ustną z zakresu życia akademickiego oraz studiowanego kierunku oraz dość płynnie i spontanicznie brać udział w dyskusjach , również w środowisku zawodowym. - + - - - - - - - - -
M_U004 Rozumie dłuższe, nawet skomplikowane wypowiedzi pisemne i ustne np. wykłady i prezentacje pod warunkiem, że dotyczą studiowanego kierunku lub spraw bieżących oraz potrafi interpretować uzyskane wiadomości. - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia audytoryjne:
Język francuski B-2 – kurs obowiązkowy 150 godzin dla studiów inżynierskich – semestr 4/4

Zajęcia w ramach modułu prowadzone są w postaci ćwiczeń (150 godzin ).

ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE
-strona bierna
-imiesłów czynny (participe présent), gérondif
-subjonctif
-tworzenie przysłówków
-czas przyszły le futur antérieur
-tryb warunkowy, zdania warunkowe
-zaimki y, en
- zaimki osobowe, zdania z wieloma zaimkami
-zaimki nieokreślone
-czas przeszły passé simple

TEMATYKA I SŁOWNICTWO
- Społeczeństwo obywatelskie (stowarzyszenia, akcje humanitarne, patriotyzm, mobilizacja społeczna)
- Kultura i sztuka (symboliczne postaci kultury i sztuki francuskiej, malarstwo, teatr, kino).
- Ekologia (zagrożenia, zrównoważony rozwój, energie odnawialne).
- Prawo (organizacja francuskiego wymiaru sprawiedliwości, przestępstwa, zagrożenia społeczne).
- Turystyka, podróże, wielokulturowość.

FUNKCJE JEZYKOWE I INNE SPRAWNOŚCI
-wyrażać sprzeciw, zabraniać czegoś
-publicznie zabierać głos,
-napisać tekst informacyjny
-napisać recenzję
-wyrażać przyczynę i skutek
-poddawać coś w wątpliwość, relacjonować niepotwierdzone wydarzenia,
-wyrażać pewność i zwątpienie
-napisać petycję, list protestacyjny
-wyrażać cel
-wyrażać trwanie
-argumentować i przekonywać
-napisać sprawozdanie ze stażu
-mówić o przyszłości, przedstawiać hipotezy
-relacjonować wydarzenia, przedstawić argumentację
-przekonywać, przedstawiać swoje racje
-planować podróż

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w lektoratach 30 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa z lektoratu ustalana jest jako średnia arytmetyczna wszystkich ocen uzyskanych przez studenta z zaliczeń poszczególnych semestrów oraz egzaminu z języka obcego.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość języka francuskiego na poziomie co najmniej A-2.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

ALTER EGO 3 (Hachette)
Copréhension orale B2 (Clé internationale)
Expression orale B2 (Clé internationale)
reportaże popularnonaukowe (DVD)
zestaw ćwiczeń interaktywnych oraz materiałów na uczelnianej platformie e-learningowej Moodle

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczeń z ćwiczeń.

NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA, zgodnie z Uchwałą Senatu AGH nr 25/2012, ilość godzin kontaktowych (udziału w lektoratach) wynosi między 90 a 120 godzin, w zależności od decyzji Rady Wydziału. Rozplanowanie godzin kontaktowych (udziału w lektoratach) w semestrze uzależnione jest również od decyzji Rady Wydziału.