Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Operational research in engineering
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
RMS-2-209-MD-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Mechatronic Design
Kierunek:
Mechatronics with English as instruction languagege
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Szpytko Janusz (szpytko@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Szpytko Janusz (szpytko@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Knowledge of methods and tools for solving engineering decision-making problems. MS2A_W07 Kolokwium,
Sprawozdanie,
Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Odpowiedź ustna,
Egzamin,
Studium przypadków ,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Knowledge of how to formulate engineering problems. MS2A_W07 Kolokwium,
Sprawozdanie,
Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Odpowiedź ustna,
Egzamin,
Studium przypadków ,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Skills in the use of simple tools for solving engineering decision-making problems. MS2A_U11, MS2A_U05 Kolokwium,
Sprawozdanie,
Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Odpowiedź ustna,
Egzamin,
Studium przypadków ,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Skills in the formulation of engineering problems. MS2A_U09, MS2A_U11, MS2A_U05 Kolokwium,
Sprawozdanie,
Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Odpowiedź ustna,
Egzamin,
Studium przypadków ,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 Social competence in formulating engineering decision-making problems. MS2A_K02 Kolokwium,
Sprawozdanie,
Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Odpowiedź ustna,
Egzamin,
Studium przypadków ,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Social competence in solving engineering decision-making problems. MS2A_K02 Kolokwium,
Sprawozdanie,
Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Odpowiedź ustna,
Egzamin,
Studium przypadków ,
Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Knowledge of methods and tools for solving engineering decision-making problems. + - - + - - - - - - -
M_W002 Knowledge of how to formulate engineering problems. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Skills in the use of simple tools for solving engineering decision-making problems. + - - + - - - - - - -
M_U002 Skills in the formulation of engineering problems. + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Social competence in formulating engineering decision-making problems. + - - + - - - - - - -
M_K002 Social competence in solving engineering decision-making problems. + - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Engineering decision-based processes problems identification.
 2. Methodology of formulating the engineering decision making problems in practice.
 3. Optimization methodology of production assortment and technological process strategy selection.
 4. Decision making support for engineering practice in transportation and storage.
 5. Decision making support for engineering practice in production process planning.
 6. Queuing problems.
 7. Jobs allocation methodology.
 8. Conflict situations.
 9. Net methods in engineering problems.
 10. Operational research in the mechatronic engineering solutions.
Ćwiczenia projektowe:
 1. Business plan focusing on engineering concept.
 2. Engineering process risk analysis using selected tools.
 3. Selected decision-making processes tools applications in practical engineering problems.
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 137 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 14 godz
Przygotowanie do zajęć 50 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Class Rate (CR) is the sum of ratings of Auditorium classes with weight 0.6 and the average rating of the tests and activities during the Lectures with a weight of 0.4. Final assessment (F) is the average of the grades for a class (CR) and Exam rate (E).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Knowledge of English on communicative level. Basic knowledge in the field of engineering.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Carter Michael W. and Camille C. Price: Operations research: a practical introduction. Business & Economics, CRC
2. Press, 2000.
3. Fogiel Max, Research and Education Association: The Operations research problem solver. Business & Economics,
4. Research & Education Assoc., 1983.
5. Hillier Frederick S. and Gerald J. Lieberman: Business & Economics. Holden-Day, 1974.
6. Kasana Harvir Singh and Krishna Dev Kumar: Introductory operations research: theory and applications. Springer, 2004.
7. Morse Philip M.: Methods of Operations Research. READ BOOKS, 2008.
8. Szpytko Janusz (Ed.): Reorganizacja technicznych procesów działania w przedsiebiorstwach w aspekcie globalizacji rynku (Business Process Re-engineering in global market). Wyd. Oficyna Cracovia, Kraków, 2000.
9. Szpytko Janusz: Kształtowanie procesu eksploatacji srodków transportu bliskiego (Operation process reliability
10. centered designing of manufacture transport devices). Monografia, Biblioteka Problemów Eksploatacji, ITE, Kraków -Radom, 2004.
11. Taha Hamdy A.: Operations research: an introduction. Pearson/ Prentice Hall, 2007.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Each lecture is checked presence. Obliged to complete Auditorium classes and test from lectures. Students with at least 75% attendance are exempt from the test.