Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Casting of engineering plastics
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
RMS-2-206-MD-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Mechatronic Design
Kierunek:
Mechatronics with English as instruction languagege
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Krajewski Witold (krajwit@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Buraś Janusz (jburas@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Krajewski Witold (krajwit@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Lelito Janusz (lelito@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student will gain general knowledge of engineering thermoplastics, thermosetting materials, additives to engineering plastics and polymer-based composites. MS2A_W07 Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Egzamin
M_W002 Student will acquire detailed knowledge about casting technologies of engineering plastics and main applications of engineering plastics. MS2A_W07 Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Egzamin
Umiejętności
M_U001 Student will be able to design gating and risering systems for selected castings. MS2A_U11, MS2A_U05 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 Students will improve their competence and confidence in problem identification and in using analytical approaches to problem-solving. Moreover, they will improve their ability to exercise judgment and assess options. MS2A_K01, MS2A_U11, MS2A_U01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Student will gain general knowledge of engineering thermoplastics, thermosetting materials, additives to engineering plastics and polymer-based composites. + - + + - - - - - - -
M_W002 Student will acquire detailed knowledge about casting technologies of engineering plastics and main applications of engineering plastics. + - + + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student will be able to design gating and risering systems for selected castings. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Students will improve their competence and confidence in problem identification and in using analytical approaches to problem-solving. Moreover, they will improve their ability to exercise judgment and assess options. - - + + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Casting of Engineering Plastics. Lectures

General characteristics of polymers. Crystallization of polymers. Engineering thermoplastics: structure, physical, mechanical, thermal and service properties. Thermosetting materials: structure, physical, mechanical, thermal and service properties. Additives to engineering plastics and their properties. Polymer-based composites and their properties. Casting technologies of engineering plastics : gravity casting, injection moulding, reation injection moulding, rotational casting, compocasting. Mould and casting construction. Computer aided design of gating and risering systems. Main applications of engineering plastics.

Ćwiczenia laboratoryjne:
Casting of Engineering Plastics. Labs

Gravity casting of epoxy-based and polyamide-based composites. DSC examination of thermal properties. Heterogeneous nucleation in cast engineering plastics.

Ćwiczenia projektowe:
Casting of Engineering Plastics. Project

Designing gating and risering systems for selected castings.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 10 godz
Wykonanie projektu 11 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 4 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Written Examination

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Attendance at lectures and classes

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. D.G. Baird, D.I. Collias, Polymer processig. Principles and design. Butterworth-Heinemann, Oxford 1995
2. Handbook of Materials Selection. Wiley & Sons, NY 2002
3. C.L. Tucker, Fundamentals of computer modelling for polymer processing. Hanser Publishers, NY 1989

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak