Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Transport engineering
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
RMS-1-715-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechatronics with English as instruction languagege
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Szpytko Janusz (szpytko@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Szpytko Janusz (szpytko@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Knowledge in the field of transportation engineering. Kolokwium,
Sprawozdanie,
Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Odpowiedź ustna,
Egzamin,
Zaliczenie laboratorium,
Studium przypadków ,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Knowledge of selected transport engineering solutions and transportation systems in practice. Kolokwium,
Sprawozdanie,
Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Odpowiedź ustna,
Egzamin,
Zaliczenie laboratorium,
Studium przypadków ,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Skills in formulating complex problems in the field of transportation engineering. Kolokwium,
Sprawozdanie,
Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Odpowiedź ustna,
Egzamin,
Zaliczenie laboratorium,
Studium przypadków ,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Skills in creating innovation in the field of transportation engineering Kolokwium,
Sprawozdanie,
Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Odpowiedź ustna,
Egzamin,
Zaliczenie laboratorium,
Studium przypadków ,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 Social competence in the field of transport engineering issues. Kolokwium,
Sprawozdanie,
Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Odpowiedź ustna,
Zaliczenie laboratorium,
Studium przypadków ,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Social competence in promoting innovative solutions in transport devices and systems. Kolokwium,
Sprawozdanie,
Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Odpowiedź ustna,
Egzamin,
Zaliczenie laboratorium,
Studium przypadków ,
Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Knowledge in the field of transportation engineering. + - + - - - - - - - -
M_W002 Knowledge of selected transport engineering solutions and transportation systems in practice. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Skills in formulating complex problems in the field of transportation engineering. + - + - - - - - - - -
M_U002 Skills in creating innovation in the field of transportation engineering + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Social competence in the field of transport engineering issues. + - + - - - - - - - -
M_K002 Social competence in promoting innovative solutions in transport devices and systems. + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Transport engineering technologies and management characteristics.
 2. Transport devices, infrastructure and systems characteristics.
 3. Land transport engineering (road, railway).
 4. Water and air transport engineering.
 5. Transport engineering in manufacture.
 6. Transport terminals characteristics.
 7. Telematics in transport engineering.
 8. Control technology in transport exploitation process.
 9. Operation and maintenance strategies into transport engineering.
 10. Automated and autonomous transport vehicles.
 11. Intelligent transportation technology.
 12. Safety and reliability in transport engineering.
 13. Integrated transport planning: applications and cooperative systems.
 14. Economic aspects in transport engineering.
Ćwiczenia laboratoryjne:
 1. Transport technologies review based on various manufacture examples.
 2. Innovation in transport solutions discussion.
 3. Control technologies in transport exploitation process based on selected examples.
 4. Transport telematics solutions based on selected examples.
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 137 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Przygotowanie do zajęć 50 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 5 godz
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Class Rate © is the sum of ratings of Auditorium classes / laboratory with weight 0.6 and the average rating of the tests and activities during the Lectures with a weight of 0.4. Final assessment (F) is the average of the grades for a class © and Exam rate (E).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Knowledge of English on communicative level. Basic knowledge in the field of mechanical engineering and others related to engineering.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Jolley A.: Transport Engineering Technologies. CSES Working Paper no 13, October 1999.
2. Kutz M. Ed.: Handbook of Transportation Engineering, McGraw Hill, 2003.
3. Szpytko J.: Operation process reliability centered designing of manufacture transport devices. Monograph, Biblioteka Problemów Eksploatacji, ITE, Krakow – Radom, 2004.
4. Books: Transportation Engineering Books series published by Taylor and Francis
5. Journal of Transportation Engineering and others focusing on Transport Engineering.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Each lecture is checked presence. Obliged to complete Auditorium classes / laboratories and test from lectures. Students with at least 75% attendance are exempt from the test.