Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Materials news
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
RMS-1-716-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechatronics with English as instruction languagege
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Godlewska Elżbieta (godlewsk@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Godlewska Elżbieta (godlewsk@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 has extended knowledge on the manufacturing, processing, properties and characterization methods of different groups of materials, including nanostructured materials; knows the principles of materials design; has basic knowledge on materials degradation; Prezentacja,
Egzamin,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 has sufficient skills to acquire new knowledge from textbooks, scientific journals, databases and internet sources, to critically evaluate the information and apply in the engineering practice; is able to use the information on the natural resources and industrially produced materials for the needs of technological developments. Prezentacja,
Egzamin,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 understands the necessity of continuous education and upgrading professional and personal competencies; knows the possibilities of continuous education and extending professional competencies; Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
M_K002 understands the impact of chemistry on technological developments; is aware of possible side effects of technological advancement, including environmental issues, and necessity of taking responsible decisions. Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 has extended knowledge on the manufacturing, processing, properties and characterization methods of different groups of materials, including nanostructured materials; knows the principles of materials design; has basic knowledge on materials degradation; + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 has sufficient skills to acquire new knowledge from textbooks, scientific journals, databases and internet sources, to critically evaluate the information and apply in the engineering practice; is able to use the information on the natural resources and industrially produced materials for the needs of technological developments. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 understands the necessity of continuous education and upgrading professional and personal competencies; knows the possibilities of continuous education and extending professional competencies; + - - - - + - - - - -
M_K002 understands the impact of chemistry on technological developments; is aware of possible side effects of technological advancement, including environmental issues, and necessity of taking responsible decisions. + - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

general scope:
- MSE general overview
- structural intermetallics
- high entropy alloys
- thermoelectrics
- MAX phases
- smart structures
- shape memory materials
- bioinspired materials
- self-healing materials
- photocatalysts
- engineered nanoporous films

Zajęcia seminaryjne:

general scope
- conducting polymers
- materials for batteries
- materials for solar cells
- graphene and silicene
- materials with controlled porosity
- metallic foams
- materials for biomedical applications
- superconductors
- self-cleaning materials
- materials for environmental protection

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 106 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 14 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 18 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

final score = 0.1 attendance + 0.2 discussion + 0.2 presentation + 0.5 exam

Wymagania wstępne i dodatkowe:

basic solid state chemistry/physics

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Ceramic matrix composites, Microstructure, Properties and Applications, ED. Low I.M. CRC Press (2006); Composite Materials. Functional Materials for Modern Technologies, Chung D.D.L., Springer (2002); lecture notes + recommended scientific papers

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Publications are available at: https://www.bpp.agh.edu.pl

Informacje dodatkowe:

Attendance to lecture and seminar is mandatory.