Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
UNIX administration
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
RMS-1-722-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechatronics with English as instruction languagege
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Straś Robert (stras@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Straś Robert (stras@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 UNIX fundamental concepts, properties, architecture and components Udział w dyskusji,
Egzamin
M_W002 Principles of system administration, essential administrative tasks, tools and techniques Udział w dyskusji,
Egzamin
M_W003 Principles of concurrent, parallel, and distributed task execution, and process management Udział w dyskusji,
Egzamin
M_W004 Security issues and solutions to common problems, maintaining a secure environment Udział w dyskusji,
Egzamin
Umiejętności
M_U001 Plan, install, and configure UNIX, manage software packages and patches Udział w dyskusji,
Zaliczenie laboratorium
M_U002 Create and delete user accounts and groups, manage roles and privileges, configure user environment Udział w dyskusji,
Zaliczenie laboratorium
M_U003 Manage directories, mount and export file systems Udział w dyskusji,
Zaliczenie laboratorium
M_U004 Manage system security, including authentication, access control, data encryption, and backups Udział w dyskusji,
Zaliczenie laboratorium
M_U005 Configure network interface, install and manage network services Udział w dyskusji,
Zaliczenie laboratorium
M_U006 Use software development tools, such as make, compilers, linker, debugger and profiler, create static and dynamic libraries Udział w dyskusji,
Zaliczenie laboratorium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 UNIX fundamental concepts, properties, architecture and components + - - - - - - - - - -
M_W002 Principles of system administration, essential administrative tasks, tools and techniques + - - - - - - - - - -
M_W003 Principles of concurrent, parallel, and distributed task execution, and process management + - - - - - - - - - -
M_W004 Security issues and solutions to common problems, maintaining a secure environment + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Plan, install, and configure UNIX, manage software packages and patches - - + - - - - - - - -
M_U002 Create and delete user accounts and groups, manage roles and privileges, configure user environment - - + - - - - - - - -
M_U003 Manage directories, mount and export file systems - - + - - - - - - - -
M_U004 Manage system security, including authentication, access control, data encryption, and backups - - + - - - - - - - -
M_U005 Configure network interface, install and manage network services - - + - - - - - - - -
M_U006 Use software development tools, such as make, compilers, linker, debugger and profiler, create static and dynamic libraries - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

 1. UNIX fundamental concepts and architecture. System components. Concurrent and distributed task execution.
 2. General principles of system administration. Policies and guidelines.
 3. Planning, installing and configuring UNIX based systems.
 4. Authentication and user management.
 5. File systems and disks. Disk mounting and file system configuration. Partitioning schemes.
 6. Access control. Process ownership and switching User ID.
 7. Scripting and the shell. Automating administrative tasks.
 8. Controlling processes. Process states. The life cycle of a process. Dynamic process monitoring.
 9. Backing up and restoring data. Backup strategies. Available backup tools and techniques.
 10. Booting and shooting down. Boot process and run levels. Startup scripts. Recovery mode.
 11. Installing patches and software packages.
 12. TCP/IP networking. Interface configuration, name resolution and routing.
 13. Network services. Network File system. Electronic Mail.
 14. Maintaining system security. Security monitoring. Common security issues.
 15. Software development tools and techniques. Compilation, linking, debugging, profiling. Static and dynamic libraries.

Ćwiczenia laboratoryjne:

 1. Configuring UNIX using administrative tools and editing system files.
 2. Creating, modifying and monitoring user accounts and groups.
 3. Tailoring user environment. Start-up files, search path, electronic manual, securing user account.
 4. Configuring electronic mail. Automatic message processing, automatic replying, mail forwarding.
 5. Remote command execution. Remote file access.
 6. Network File System. Static and dynamic mounting.
 7. Configuring file systems. Sticky directories, switching User and Group ID.
 8. Writing shell scripts. Working with shell and environment variables.
 9. Using periodic tasks and batch execution.
 10. Backing-up and restoring files and directories.
 11. Applying patches, adding services and software packages.
 12. Process management. Starting processes in foreground and background. Starting system daemons.
 13. Monitoring security and hardening the system.
 14. Using compilers, linkers, debuggers and profilers.
 15. Creating and modifying static and dynamic libraries.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 14 godz
Przygotowanie do zajęć 43 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 27 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

1.To obtain the positive final mark, it is necessary to have positive grades from all the laboratory excercises and an exam.

2.The arithmetic average (av) from all the meetings and excercises as well as an exam is calculated.

3.The final grade (fg) is fixed on the basis of the following dependency:
if av>4.75 then fg:=5.0 else
if av>4.25 then fg:=4.5 else
if av>3.75 then fg:=4.0 else
if av>3.25 then fg:=3.5 else fg:=3

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Eleen Frish – Essential System Administration, O’Reilly

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak