Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Kod Program studiów
EAR-2-210-IS-s Automatyka i Robotyka (Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu) - stacjonarne studia II stopnia
EAR-2-210-KS-s Automatyka i Robotyka (Komputerowe systemy sterowania) - stacjonarne studia II stopnia
EAR-2-405-n Automatyka i Robotyka - niestacjonarne studia II stopnia
EEL-2-201-EN-s Elektrotechnika (Energoelektronika i napęd elektryczny) - stacjonarne studia II stopnia
EEL-2-201-PT-s Elektrotechnika (Pomiary technologiczne i biomedyczne) - stacjonarne studia II stopnia
EEL-2-206-AP-s Elektrotechnika (Automatyka przemysłowa i automatyka budynków) - stacjonarne studia II stopnia
EEL-2-207-AM-n Elektrotechnika (Automatyka i metrologia) - niestacjonarne studia II stopnia
EEL-2-207-IK-n Elektrotechnika (Inżynieria komputerowa w przemyśle) - niestacjonarne studia II stopnia
EEL-2-207-n Elektrotechnika (Elektroenergetyka) - niestacjonarne studia II stopnia
EEL-2-208-SG-s Elektrotechnika (Smart Grids Technology Platform) - stacjonarne studia II stopnia
EEL-2-209-EE-s Elektrotechnika (Elektroenergetyka) - stacjonarne studia II stopnia
EIB-2-202-BN-s Inżynieria Biomedyczna (Bionanotechnologie) - stacjonarne studia II stopnia
EIB-2-205-BR-s Inżynieria Biomedyczna (Biomechanika i robotyka) - stacjonarne studia II stopnia
EIB-2-205-IB-s Inżynieria Biomedyczna (Inżynieria biomateriałów) - stacjonarne studia II stopnia
EIB-2-206-EM-s Inżynieria Biomedyczna (Informatyka i elektronika medyczna) - stacjonarne studia II stopnia
EIB-2-208-HC-s Inżynieria Biomedyczna (Emerging Health Care Technologies) - stacjonarne studia II stopnia
EIT-2-101-SI-s Informatyka (Systemy informatyczne w produkcji i administracji) - stacjonarne studia II stopnia
EIT-2-105-IO-s Informatyka (Inżynieria oprogramowania i systemów) - stacjonarne studia II stopnia
EIT-2-110-IM-s Informatyka (Informatyka w medycynie i systemach multimedialnych) - stacjonarne studia II stopnia
EIT-2-111-GK-s Informatyka (Grafika komputerowa) - stacjonarne studia II stopnia
EIT-2-113-SY-s Informatyka (Systemy inteligentne) - stacjonarne studia II stopnia
Informacje ogólne:
Nazwa:
Język angielski B2+ - obowiązkowy kurs języka specjalistycznego na studiach II stopnia dla studentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
EIB-2-208-HC-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Emerging Health Care Technologies
Kierunek:
Inżynieria Biomedyczna
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski i Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr Bluszcz Lucjan (sjokrk@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Umiejętności
M_U001 Ma wiedzę ogólną i dotyczącą studiowanego kierunku oraz zna konstrukcje gramatyczne , frazeologię ,słownictwo pozwalające na zrozumienie tekstów z zakresu studiowanego kierunku studiów oraz tekstów o charakterze akademickim. Egzamin,
Kolokwium,
Wynik testu zaliczeniowego
M_U002 Potrafi zrozumieć teksty z zakresu studiowanego kierunku studiów oraz teksty o charakterze ogólno akademickim , dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Egzamin,
Kolokwium,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_U003 Potrafi przygotować różnorodne opracowania pisemne np. rozbudowany tekst informacyjny i argumentacyjny z zakresu studiowanego kierunku i specjalności , również przedstawiający wyniki własnych badań naukowych. Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń,
Wypracowania pisane na zajęciach
M_U004 Potrafi formułować przejrzyste i rozbudowane wypowiedzi ustne , szczególnie z zakresu języka potrzebnego do funkcjonowania w środowisku akademickim, w trakcie praktyk zawodowych , procesu rekrutacji i w środowisku pracy. Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Umiejętności
M_U001 Ma wiedzę ogólną i dotyczącą studiowanego kierunku oraz zna konstrukcje gramatyczne , frazeologię ,słownictwo pozwalające na zrozumienie tekstów z zakresu studiowanego kierunku studiów oraz tekstów o charakterze akademickim. - - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zrozumieć teksty z zakresu studiowanego kierunku studiów oraz teksty o charakterze ogólno akademickim , dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. - - - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi przygotować różnorodne opracowania pisemne np. rozbudowany tekst informacyjny i argumentacyjny z zakresu studiowanego kierunku i specjalności , również przedstawiający wyniki własnych badań naukowych. - - - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi formułować przejrzyste i rozbudowane wypowiedzi ustne , szczególnie z zakresu języka potrzebnego do funkcjonowania w środowisku akademickim, w trakcie praktyk zawodowych , procesu rekrutacji i w środowisku pracy. - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia audytoryjne:
Język angielski B2+ – obowiązkowy kurs języka specjalistycznego na studiach II stopnia dla studentów Wydziału EAIiIB

Zajęcia w ramach modułu prowadzone są w formie ćwiczeń.

ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE
Powtórzenie i rozszerzenie zagadnień omawianych na kursie B-2.

SŁOWNICTWO I FRAZEOLOGIA

Wprowadzenie i przećwiczenie w różnych kontekstach słownictwa i frazeologii z zakresu następującej tematyki:
1. Podstawy informatyki
2. Multimedia
3. Sieci komputerowe
4. Grafika komputerowa
5. Języki programowania
6. Sztuczna inteligencja
7. Elektronika w komputerach
8. Hardware – budowa komputera
9. Hardware – urządzenia sieciowe
10. Bazy danych
11. Systemy operacyjne
12. Elementy elektroniczne


FUNKCJE JEZYKOWE I INNE SPRAWNOŚCI
1. Czytanie ze zrozumieniem tekstów naukowych, artykułów
2. Przygotowanie do samodzielnego pisania tekstu o charakterze naukowym, publikacji, pracy magisterskiej
3. Wygłaszanie prezentacji
4. Przygotowanie do procesu rekrutacji ( CV, list, rozmowa kwalifikacyjna )

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w lektoratach 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa równa się ocenie z egzaminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość języka angielskiego na poziomie B-2.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Oxford English for Electronics
Oxford English for Computing, K. Boeckner
Successful Writing – upper – intermediate, Virginia Evans

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczeń z ćwiczeń.

NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA, zgodnie z Uchwałą Senatu AGH nr 25/2012, ilość godzin kontaktowych (udziału w lektoratach) wynosi między 15 a 30 godzin, w zależności od decyzji Rady Wydziału. Rozplanowanie godzin kontaktowych (udziału w lektoratach) w semestrze uzależnione jest również od decyzji Rady Wydziału.