Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Język niemiecki B2+ - obowiązkowy kurs języka specjalistycznego na studiach II stopnia dla studentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
EEL-2-212-SG-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Smart Grids Technology Platform
Kierunek:
Elektrotechnika
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski i Niemiecki
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr Bluszcz Lucjan (sjokrk@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Umiejętności
M_U001 Ma wiedzę ogólną i dotyczącą studiowanego kierunku oraz zna konstrukcje gramatyczne , frazeologię ,słownictwo pozwalające na zrozumienie tekstów z zakresu studiowanego kierunku studiów oraz tekstów o charakterze akademickim. Egzamin,
Kolokwium,
Wynik testu zaliczeniowego
M_U002 Potrafi zrozumieć teksty z zakresu studiowanego kierunku studiów oraz teksty o charakterze ogólno akademickim , dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Egzamin,
Kolokwium,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_U003 Potrafi przygotować różnorodne opracowania pisemne np. rozbudowany tekst informacyjny i argumentacyjny z zakresu studiowanego kierunku i specjalności , również przedstawiający wyniki własnych badań naukowych. Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń,
Wypracowania pisane na zajęciach
M_U004 Potrafi formułować przejrzyste i rozbudowane wypowiedzi ustne , szczególnie z zakresu języka potrzebnego do funkcjonowania w środowisku akademickim, w trakcie praktyk zawodowych , procesu rekrutacji i w środowisku pracy. Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Umiejętności
M_U001 Ma wiedzę ogólną i dotyczącą studiowanego kierunku oraz zna konstrukcje gramatyczne , frazeologię ,słownictwo pozwalające na zrozumienie tekstów z zakresu studiowanego kierunku studiów oraz tekstów o charakterze akademickim. - - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zrozumieć teksty z zakresu studiowanego kierunku studiów oraz teksty o charakterze ogólno akademickim , dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. - - - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi przygotować różnorodne opracowania pisemne np. rozbudowany tekst informacyjny i argumentacyjny z zakresu studiowanego kierunku i specjalności , również przedstawiający wyniki własnych badań naukowych. - - - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi formułować przejrzyste i rozbudowane wypowiedzi ustne , szczególnie z zakresu języka potrzebnego do funkcjonowania w środowisku akademickim, w trakcie praktyk zawodowych , procesu rekrutacji i w środowisku pracy. - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia audytoryjne:
Język niemiecki B2+ – obowiązkowy kurs języka specjalistycznego na studiach II stopnia dla studentów Wydziału EAIiIB

Zajęcia w ramach modułu prowadzone są w postaci ćwiczeń.
ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE
Powtórzenie i rozszerzenie zagadnień omawianych na kursie B-2.
TEMATYKA
1. Neue Medizin -neuer Mensch?
Was erwarten die Ärzte von Ingenieuren, Informatikern und Medizintechnikern?
Nowa medycyna-nowy człowiek?
Czego lekarze oczekują od inżynierów, informatyków i techników medycznych?
2. Die wichtigsten und häufigsten medizinischen Fachbegriffe.
Najważniejsze i najczęściej używane pojęcia terminologii medycznej.
3. Grundlagen der Anatomie und der Physiologie lebenswichtiger Organe. (ausgewählte Themen).
Herz/Kreislauf. Lunge
Podstawy anatomii i fizjologii człowieka.(wybrane tematy)
Serce/Układ krążenia. Płuca
4. Bewegungsapparat des Menschen. Skelett. Gelenke. Krankheitsbild: Arthrose
Aparat ruchowy człowieka. Budowa szkieletu i stawów. Artroza: obraz choroby.
5. Biomaterialien, Biowerkstoffe und deren Anwendung in der Medizintechnik.
Keramik/Glas. Polymeren. .Metalle. Verbundstoffe für medizinische Anwendungen.
Biomateriały, biotworzywa i ich zastosowanie w technice medycznej.
Ceramika/szkło. Polimery. Metale. Kompozyty do zastosowań medycznych
6. Ausgewählte Beispiele von Implantaten.
Orthopädische Implantate. Endoprothesen. Zahnärztliche Implantate .Resorbierbare Implantate
Intelligente Implantate.
Implanty -wybrane przykłady.
Implanty ortopedyczne. Endoprotezy.. Implanty stomatologiczne. Implanty resorbowalne.
Implanty inteligentne.
7. Herzerkrankungen und angeborene Herzfehler
Koronare Herzerkrankungen: Einsatz von Stents
Herzrhythmusstörungen: interne Schrittmacher
Herzklappenfehler: Prothetische Herzklappen
Choroby i wrodzone wady serca.
Choroby wieńcowe. Implantacja stentów.
Zaburzenia rytmu serca. Rozruszniki serca.
Wady zastawki serca. Protezy zastawek serca.
8. Komponenten und Funktionsprinzip der Herz-Lungen-Maschine. Die mobile Herz-Lungen-Maschine.
Komponenty i zasady funkcjonowania płuco-serca. Mobilne płuco-serce.
9. Mikrostrukturtechnik. Miniaturisierte Instrumente für die endoskopische Chirurgie .
Mikrotechnika. Zminiaturyzowane narzędzia w chirurgii endoskopowej.
10. Diagnostische Medizintechnik. Computertomographie. Magnetresonanztomographie.
Klinische Anwendungen der MRT .
Technika medyczna w diagnostyce. Tomografia komputerowa. Rezonans magnetyczny.
Kliniczne zastosowania MRT.
11. Realistische Visionen für die wissenschaftliche Medizintechnik.
Realistyczne wizje naukowego rozwoju techniki medycznej.

FUNKCJE JEZYKOWE I INNE SPRAWNOŚCI
Czytanie ze zrozumieniem tekstów naukowych, artykułów
Przygotowanie do samodzielnego pisania tekstu o charakterze naukowym, abstraktów, publikacji, pracy magisterskiej
Wygłaszanie prezentacji
Przygotowanie do procesu rekrutacji ( CV, list motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna)

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w lektoratach 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa równa się ocenie z egzaminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość języka niemieckiego na poziomie B-2.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

E. Wintermantel, Suk-Woo Ha: Medizintechnik Springer 2008
V. Eismann: Erfolgreich bei Präsentationen, Cornelsen2006
A. Daniels: Mittelpunkt B2 Deutsch als Fremdsprache für Fortgeschrittene Klett 2011
W. Lippert-Burmester: Medizinische Fachsprache – leicht gemacht Schattauer 2005
Arbeitshefte für den bilingualen Fachunterricht Goethe Institut in Polen, Arbeitsheft Biologie Band 1,2.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczeń z ćwiczeń.

NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA, zgodnie z Uchwałą Senatu AGH nr 25/2012, ilość godzin kontaktowych (udziału w lektoratach) wynosi między 15 a 30 godzin, w zależności od decyzji Rady Wydziału. Rozplanowanie godzin kontaktowych (udziału w lektoratach) w semestrze uzależnione jest również od decyzji Rady Wydziału.