Warunki rekrutacji na studia:
Wymagania wstępne i dodatkowe:

Kandydat na studia II stopnia na Wydział Górnictwa i Geoinżynierii powinien posiadać dyplom inżyniera lub magistra inżyniera zgodny z danym kierunkiem studiów.

Zasady rekrutacji:

Zasady rekrutacji ogłaszane są w postaci Uchwały Senatu AGH w maju/czerwcu roku poprzedzającego rekrutację i są dostępne w zakładce: http://www.agh.edu.pl/kandydaci/studia-ii-stopnia/
W styczniu roku rekrutacji Rada Wydziału zatwierdza limity (liczby przyjęć). Są one przedmiotem odnośnej Uchwały Senatu. Limity dostępne są w zakładce http://www.agh.edu.pl/kandydaci/studia-ii-stopnia/limity-i-kierunki-objete-rekrutacja/
Informacje te dostępne są również na stronach Wydziału: http://www.gorn.agh.edu.pl/

Dolny limit ilości studentów:

30

Ogólna charakterystyka kierunku studiów:
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Typ studiów:
Stacjonarne
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Obszar kształcenia:
Nauk technicznych
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta:
Magister inżynier
Czas trwania studiów (liczba semestrów):
trzy
Termin rozpoczęcia cyklu:
Semestr letni
Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji (tytułu zawodowego):
90
Dziedziny nauk, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia:
-
Dyscypliny naukowe, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia:
-
Związek kierunku studiów ze strategią rozwoju AGH oraz misją AGH:

-

Nazwa specjalności:
Renowacja i modernizacja obiektów budowlanych

Zasady dotyczące struktury studiów (zasady studiowania)

Dopuszczalny deficyt punktowy:

12

Semestry kontrolne:
-
Zasady wpisu na kolejny semestr:

Zaliczenie semestru (roku) studiów oraz potwierdzenie uzyskania wpisu na kolejny semestr (rok) studiów dokonywane jest w systemie teleinformatycznym Uczelni nie później niż w ciągu tygodnia od rozpoczęcia kolejnego okresu rozliczeniowego. Potwierdzenie uzyskania wpisu dokonywane jest również w karcie okresowych osiągnięć studenta.
Warunkiem zaliczenia kolejnego semestru (roku) studiów jest:
1) uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów (modułów kształcenia) obowiązkowych dla wybranego kierunku umieszczonych w planie tego semestru (roku) studiów,
2) uzyskanie przez studenta co najmniej 30 punktów ECTS – w przypadku gdy okresem rozliczeniowym jest semestr studiów.
W przypadku niespełnienia warunków o których mowa, student może ubiegać się o wpis na kolejny semestr (rok) studiów z tzw. dopuszczalnym łącznym deficytem punktów.

Studia indywidualne:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH Dziekan Wydziału kwalifikuje na studia indywidualne (SI) na podstawie wniosku studenta, biorąc pod uwagę postępy w studiowaniu, zainteresowania, zdolności i osiągnięcia studenta. Dziekan Wydziału zatwierdza opiekuna i plan studiów indywidualnych, a także wszelkie zmiany w ich toku.
Zasady odbywania studiów indywidualnych (SI) określa Rada Wydziału. Odbywanie takich studiów nie może prowadzić do przedłużenia terminu ukończenia studiów. Zasady te powinny zawierać procedurę wnioskowania, zakres indywidualizacji, rolę opiekuna naukowego studenta, oraz sposób zatwierdzania indywidualnych programów kształcenia.

Zasady ustalania końcowej oceny studiów:

Ocena końcowa jako wynik ukończenia studiów, jest wyliczana zgodnie z zasadami przewidzianymi Regulaminem Studiów z wykorzystaniem odpowiednich wag tj.:
0,6 dla średniej oceny ze studiów,
0,2 dla oceny z pracy dyplomowej,
0,2 dla oceny z Egzaminu Dyplomowego Magisterskiego.

Inne:

Możliwość wyboru specjalności na II stopniu studiów określona jest przez Uchwałę Rady Wydziału z dnia 28.11.2013 roku, której treść dostępna jest pod adresem:
http://www.gorn.agh.edu.pl/

Zasady prowadzenia procesu dyplomowania:

Zasady prowadzenie procesu dyplomowania są zgodne z Regulaminem Studiów AGH. Dodatkowe regulacje wprowadza Uchwała Rady Wydziału z dnia 28.11.2013 r. Pełna treść załącznika Uchwały wraz z zestawami pytań egzaminacyjnych jest dostępna pod adresem:
http://www.gorn.agh.edu.pl/

Dodatkowe informacje:

-