Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2013/2014
Kod:
ZZP-2-202-ZS-n
Nazwa:
Planowanie i sterowanie produkcją
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Zarządzanie systemami produkcyjnymi
Kierunek:
Zarządzanie
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Niestacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
Mazur Gabriela (gmazur@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Obrzud Jacek (jobrzud@zarz.agh.edu.pl)
Mazur Gabriela (gmazur@zarz.agh.edu.pl)
mgr inż. Czajka Kamil (kczajka@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Rozpoznaje i ocenia jaką metodę planowania i sterowania produkcją zastosować w danych warunkach powiązania przedsiębiorstwa z jego klientami ZP2A_W02 Egzamin
M_W002 Planuje i organizuje przepływ przedmiotów pracy przez komórki produkcyjne przedsiębiorstwa ZP2A_W11 Egzamin
M_W003 Tworzy i testuje nowe rozwiązania w zakresie planowania i organizowania przepływu produkcji ZP2A_W14 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Identyfikuje, opisuje i wyjaśnia przyczyny strat w przebiegu produkcji ZP2A_U05 Sprawozdanie
M_U002 Potrafi powiązać aspekty techniczne, organizacyjne i ekonomiczne przebiegu produkcji i wynajdować najlepsze rozwiązania w zakresie planowania i organizowania przepływu produkcji ZP2A_U03 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Prezentuje i wyjaśnia szczegóły proponowanych rozwiązań w zakresie planowania i organizowania przepływu produkcji ZP2A_K04 Kolokwium
M_K002 Weryfikuje i modyfikuje przyjęte rozwiązania w zakresie planowania i organizowania przepływu produkcji ZP2A_K05 Sprawozdanie
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Rozpoznaje i ocenia jaką metodę planowania i sterowania produkcją zastosować w danych warunkach powiązania przedsiębiorstwa z jego klientami + - - - - - - - - - -
M_W002 Planuje i organizuje przepływ przedmiotów pracy przez komórki produkcyjne przedsiębiorstwa + - - - - - - - - - -
M_W003 Tworzy i testuje nowe rozwiązania w zakresie planowania i organizowania przepływu produkcji + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Identyfikuje, opisuje i wyjaśnia przyczyny strat w przebiegu produkcji - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi powiązać aspekty techniczne, organizacyjne i ekonomiczne przebiegu produkcji i wynajdować najlepsze rozwiązania w zakresie planowania i organizowania przepływu produkcji - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Prezentuje i wyjaśnia szczegóły proponowanych rozwiązań w zakresie planowania i organizowania przepływu produkcji - + - - - - - - - - -
M_K002 Weryfikuje i modyfikuje przyjęte rozwiązania w zakresie planowania i organizowania przepływu produkcji - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Podstawowe pojęcia planowania i sterowania produkcją

  Podstawowe funkcje planowania i sterowania produkcją. Planowanie strategiczne, taktyczne i operacyjne. Planowanie i sterowanie produkcją na tle innych funkcji zarządzania. Rodzaje przepływu przedmiotów pracy przez komórki produkcyjne. Klasyfikacja systemów zlecania produkcji

 2. Opcje decyzyjne i taktyki zagregowanego planowania produkcji.

  Metody konstruowania zagregowanego planu produkcji. Dane wyjściowe i normatywy w planowaniu i sterowaniu produkcją: wielkość partii produkcyjnej, okresy powtarzalności produkcji (takt, rytm), cykl produkcyjny, zapasy produkcji w toku. Systemy sterowania: ogólnozakładowego, międzykomórkowego, wewnątrzkomórkowego. Dokumentacja produkcyjna.

 3. Metoda MRP

  Dane wyjściowe i normatywy w systemie MRP. Pojęcie potrzeb niezależnych. Struktura wyrobu. Pojęcie potrzeb zależnych. Harmonogram zapotrzebowania materiałowego. Pojęcie jednostki terminu. Zapas dysponowany. Wielkość partii produkcyjnej lub partii dostawy.

 4. Metoda MRP

  Planowanie zapotrzebowania potencjału. Ewidencja zleceń produkcyjnych. Podejścia do planowania nadrzędnego. Harmonogram główny. Terminowanie zadań produkcyjnych wprzód i wstecz. Podstawowe zależności w harmonogramie głównym.

 5. Filozofia JiT i OPT

  Osiem kategorii strat w produkcji. System produkcji typu „push” i typu „pull”. System JiT jako przykład systemu “pull”. Przepływ produkcji z użyciem kart kanban pomiędzy procesem dostawcy a procesem odbiorcy. Harmonogramowanie pracy “wąskich gardeł” w metodzie OPT.

Ćwiczenia audytoryjne:
 1. Harmonogramowanie zadań produkcyjnych

  Kontrola kolejek na stanowiskach roboczych. Szeregowanie zadań produkcyjnych. Reguły priorytetów. Wykres Gantt`a. Cyklogram produkcyjny

 2. Harmonogram zapotrzebowania materiałowego

  Tworzenie harmonogramu zapotrzebowania materiałowego. Dobór wielkości partii produkcyjnej lub partii dostawy. Określanie długości cyklu produkcyjnego lub cyklu dostawy. Posługiwanie się krótkimi i długimi jednostkami terminu.

 3. Harmonogramowanie zleceń produkcyjnych i procesu produkcyjnego

  Hierarchiczne algorytmy planowania i sterowania produkcji z wykorzystaniem systemów informatycznych. Podstawowe funkcjonalności systemów.

 4. MRP I

  Przeliczanie potrzeb brutto MRP na podstawie danych głównego harmonogramu produkcji i planowanych uruchomień.
  Przeliczanie potrzeb netto. Ustalanie wielkości oraz terminów rozpoczęcia oraz zakończenia poszczególnych uruchomień produkcji z uwzględnieniem przyjętego sposobu partiowania produkcji.

 5. MRP II

  Planowanie zapotrzebowania potencjału metodą “do przodu” i “do tyłu”. Tworzenie harmonogramu głównego w systemie produkcji na magazyn i na zamówienie.

 6. JiT

  Ustalanie liczby kart kanban w obiegu pomiędzy procesem dostawcy a procesem odbiorcy. Zakres informacyjny kart kanban. Równoważenie produkcji – heijunka.

 7. System OPT

  Werbel – Bufor – Linia jako przykład rozwiązania sterowania produkcją w procesach z „wąskim gardłem”.

Ćwiczenia projektowe:
 1. Zagregowany plan produkcji

  Tworzenie zagregowanego planu produkcji, zgodnie z podanymi założeniami.

 2. Bilansowanie zadań i zasobów

  Przykład zgrubnego i szczegółowego bilansowania stanowisko chłonności wykonania zadań produkcyjnych ze zdolnością produkcyjną oraz pracochłonności z dostępnym zasobem siły roboczej.

 3. Plan dystrybucji

  Opracowanie planu dostaw dla kluczowego klienta, zgodnie z podanymi założeniami.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 101 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 9 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 15 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 6 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 36 godz
Przygotowanie do zajęć 21 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 12 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa to średnia ważona (50% ocena z egzaminu, 25% ocena z zaliczenia, 25% ocena z laboratorium).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wymagana wiedza z zakresu podstaw matematyki wyższej, elementów statystyki opisowej, podstaw informatyki oraz metod organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Adam E.E., Ebert R.J.: Production and operations management. Concepts, models and behavior, Prentice Hall, Englewood-Cliffs 1992.
2. Borkowski S., Ulewicz R., Zarządzanie produkcją. Systemy produkcyjne. Oficyna Wydawnicza Humanitas. Sosnowiec 2008.
3. Brzeziński M., (red.) Organizacja i sterowanie produkcją. Projektowanie systemów produkcyjnych i procesów sterowania produkcją, Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin 2004.
4. Burchart-Korol D., Furman J., Zarządzanie produkcją i usługami. Wyd. Politechniki Śląskiej. Gliwice 2008.
5. Durlik I., Inżynieria Zarządzania, cz.2. Strategia wytwarzania, projektowanie procesów i systemów produkcyjnych, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1996.
6. Dwilinski L., Zarządzanie produkcją, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002.
7. Fretsch M., Podstawy Zarządzania przepływem materiałów w przykładach, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2008.
8. Fretsch M., Logistyka produkcji, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007.
9. Jasiński Z., (red). Podstawy Zarządzania operacyjnego. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
10. Johnston R. Zarządzanie działalnością operacyjną. Analiza przypadków, PWN, Warszawa 2002.
11. Kosieradzka A., (red.). Podstawy Zarządzania produkcją. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2008.
12. Liwowski B., Kozłowski R., Podstawowe zagadnienia Zarządzania produkcją. Oficyna Ekonomiczna. Kraków 2006.
13. Mazur Z., Mazur G., Dudek M., Obrzud J., Zarządzanie produkcją. Zagadnienia wybrane, Wyd. Scriptorium TEXTURA, Kraków 2001.
14. Orlicky J., Planowanie potrzeb materiałowych, PWN, Warszawa 2004.
15. Pająk E., Zarządzanie produkcją. Produkt, technologia, organizacja. PWN, Warszawa 2006.
16. Pasternak K., Zarys zarządzania produkcją. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa 2005.
17. Senger Z., Sterowanie przepływem produkcji, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1998.
18. Skołud B., (red). Systemy wspomagania decyzji w planowaniu produkcji. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice 2001.
19. Świć A., Elastyczne systemy produkcyjne, Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin 1998.
20. Wróblewski K. J., Podstawy sterowania przepływem produkcji, WNT, Warszawa 1993.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Warunkiem przystąpienia do ćwiczeń audytoryjnych i rachunkowych jest konieczność zaliczenia kartkówek weryfikujących wiedzę teoretyczną nabytą w trakcie samodzielnego studiowania tematyki wykładów.
Ogólne warunki uczestnictwa w zajęciach określa regulamin studiów.