Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Time Series Analysis
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
JCS-2-102-CM-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Computer Methods in Science and Technology
Kierunek:
Applied Computer Science
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Leśniak Andrzej (lesniak@uci.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Leśniak Andrzej (lesniak@uci.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 demonstrates the detailed theoretical knowledge of fundamentals of signal and time series analysis CS2A_W03 Kolokwium
M_W002 Demonstrates the knowledge on advanced techniques of digital signal processing and analysis and its applications CS2A_W08, CS2A_W11 Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Demonstrates the ability to design algorithms and construct appropriate computer codes for selected methods of signal processing CS2A_U03 Sprawozdanie,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Demonstrates the ability to seek necessary information, propose the solution of problems and present the own ideas in short presentation CS2A_U03, CS2A_U07 Odpowiedź ustna,
Prezentacja,
Referat
Kompetencje społeczne
M_K001 Understands the importance of the signal processing in preparing and conducting the scientyfic experiment CS2A_K05, CS2A_K04 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 demonstrates the detailed theoretical knowledge of fundamentals of signal and time series analysis + - - - - - - - - - -
M_W002 Demonstrates the knowledge on advanced techniques of digital signal processing and analysis and its applications + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Demonstrates the ability to design algorithms and construct appropriate computer codes for selected methods of signal processing - - + - - - - - - - -
M_U002 Demonstrates the ability to seek necessary information, propose the solution of problems and present the own ideas in short presentation - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Understands the importance of the signal processing in preparing and conducting the scientyfic experiment - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Eigendecomposition methods for signal processing.
2. Singular value decomposition in signal processing.
3. Adaptive Filtering
4. Kalman filtering
5. Particle filters

Ćwiczenia laboratoryjne:

Practical implementation of topis discussed during lectures (realized in the form of computer exercises and projects)

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 140 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 50 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

50% of mark exercises + 50% mark exam

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Passed cources of Mathematical Analysis with basic knowledge of Funcional Analysis,
Computer programming abilities (baisc level)

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Moon, T. K. , Sterling, W. C., Mathematical methods and algorithms for signal processing, Prentica Hall, 2000
2. Poularikas, A. D., Adaptive Filtering Primer with MATLAB, Taylor & Francis, 2006
3. Time frequency signal analysis and processing : a comprehensive reference / ed. Boualem Boashash. Elsevier 2003
4. Wavelet transforms and time-frequency signal analysis / ed.Lokenath Debnath, wyd. Birkhäuser, 2001.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak