Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zaawansowane metody grafiki komputerowej
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
JCS-2-103-CM-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Computer Methods in Science and Technology
Kierunek:
Applied Computer Science
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Bała Justyna (jbala@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 demonstrates a deeper and wider knowledge of computer graphics modeling tools CS2A_W09 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 demonstrates the ability to design and prepare advanced software using appropriate methods, techniques and tools CS2A_U11, CS2A_U10 Projekt
M_U002 demonstrates the ability to use known methods, mathematical models and computer simulations to analyze a given engineering task CS2A_U08, CS2A_U07 Aktywność na zajęciach,
Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 demonstrates the ability to team work and recognizes the necessity of constant learning CS2A_K02, CS2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 demonstrates a deeper and wider knowledge of computer graphics modeling tools + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 demonstrates the ability to design and prepare advanced software using appropriate methods, techniques and tools - - + - - - - - - - -
M_U002 demonstrates the ability to use known methods, mathematical models and computer simulations to analyze a given engineering task - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 demonstrates the ability to team work and recognizes the necessity of constant learning - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Overview of three-dimensional effects.
2. OpenGL library. Types of variables in OpenGL. Naming convention.
3.Methods of graphic objects description and display. Geometric primitives.
4.Choice of the coordinate system, 2– and 3–dimensional transformations and their matrix representation. Advanced matrix manipulation. Transformation pipeline.
5.Orthogonal and perspective projection. Projection transformations.
6.The colors and shading. The edges and surfaces of primitives.
7.Materials and lighting. Light sources. Lighting models. Defining materials. Normals.
8.Elements of the frame buffer: buffer color, buffer depth.
9.Elements of the frame buffer: stencil buffer, accumulation buffer.
10.Textures definition. Texture filtering. Texture mapping.
11.Modelling of curves and surfaces. Bézier curves and surfaces. NURBS surfaces.
12.Methods for generating shadows.
13.High-level vertex and fragment processing.
14.Foundations for computer generated images animation techniques. Scientific simulations.

Ćwiczenia laboratoryjne:

During labs sessions students will complete a series of exercises and projects, through which they will experiment with modeling, colour, lighting, perspective, techniques of rendering and animation.Students will prepare their own programs in C/C++ using OpenGL+GLUT library implementing visualizations and animations of simple objects of two-and three-dimensional, as well as advanced 3D objects prepared in 3D Studio Max and AutoCAD.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 105 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

final laboratory mark is the final grade

Wymagania wstępne i dodatkowe:

basic knowledge of programming in c/c++ language

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.J.D. Foley, A. van Dam, J. Hughes, R. Phillips „Introduction to Computer Graphics”
2.R. S. Wright Jr., B. Lipchak “OpenGL. Super Bible”
3.F. P. Preparata, M.I. Shamos „Computational Geometry, An Introduction”
4.M. de Berg „Computational Geometry: Algorithms and Applications”

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze. Student może przystąpić do poprawkowego zaliczenia dwukrotnie, w terminie wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia.
Student który bez usprawiedliwienia opuścił więcej niż 20% zajęć może zostać pozbawiony przez prowadzącego możliwości poprawkowego zaliczania.