Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
IBM Power Systems Integration Platform
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
JCS-2-107-CM-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Computer Methods in Science and Technology
Kierunek:
Applied Computer Science
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Gronek Piotr (gronek@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Gronek Piotr (gronek@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student understands general design requirements of application systems CS2A_W13 Kolokwium
M_W002 Student has the knowledge of basic and selected advanced application systems development tools CS2A_W14 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student has the ability to initiate, monitor and modify execution of programs using general and relevant application systems development tools CS2A_U11 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Student has the ability to create simple application systems using selected technologies and application development environments CS2A_U10, CS2A_U12 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Student demonstrates the ability to identify the path for further self-learning and carry out its initial steps CS2A_U21 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U004 Student demonstrates the ability to implement web-based applications in an enterprise class servers CS2A_U13 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U005 Student demonstrates the ability to assess economic impact of application of information technology solutions CS2A_U23 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 Student understands internet technology development requirements applied to information services CS2A_K04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_K002 Student has the ability to behave professionally observing the rules of professional ethics CS2A_K07 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Student understands general design requirements of application systems + - - - - - - - - - -
M_W002 Student has the knowledge of basic and selected advanced application systems development tools + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student has the ability to initiate, monitor and modify execution of programs using general and relevant application systems development tools - - + - - - - - - - -
M_U002 Student has the ability to create simple application systems using selected technologies and application development environments - - + - - - - - - - -
M_U003 Student demonstrates the ability to identify the path for further self-learning and carry out its initial steps - - + - - - - - - - -
M_U004 Student demonstrates the ability to implement web-based applications in an enterprise class servers - - + - - - - - - - -
M_U005 Student demonstrates the ability to assess economic impact of application of information technology solutions - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student understands internet technology development requirements applied to information services - - + - - - - - - - -
M_K002 Student has the ability to behave professionally observing the rules of professional ethics - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
IBM Power Systems Integration Platform

1. IBM Power System – modern application system
2. IBM Power System server architecture
3. IBM i operating system architecture
4. IBM i system security management
5. IBM i system services management
6. IBM i system job management
7. IBM i system integrated DB2 database
8. IBM i system command language – CL
9. IBM i system application execution model
10. RPG language – intermediate level programming
11. IBM Power System logical partitioning
12. IBM i system high availability and recovery services
13. IBM i system based Java VM and Web Services platform

Ćwiczenia laboratoryjne:
COMPUTER LABORATORY

 • Introduction to IBM 5250 terminal operation*
  − student has the ability to perform basic IBM 5250 terminal menu and command operations.
 • IBM i system object management introduction
  − student has the ability to create and manage libraries and physical files,
  − student has the ability to configure access to objects of IBM i file system.
 • IBM i CL language program creation and execution
  − student has the ability to create physical source files using SEU editor and 5250 terminal session,
  − student has the ability to compile programs coded with CL language,
  − student has the ability to execute command line programs using 5250 terminal session.
 • DB2 database management using IBM i Navigator tool
  − student has the ability to control IBM i system management GUI tools,
  − student has the ability to create simple tables of integrated DB2 database of IBM i system.
 • IBM i tool based SQL request analysis and optimization
  − student has the ability to execute SQL queries using 5250 terminal session,
  − student has the ability to execute SQL queries using IBM Navigator GUI,
  − student has the ability to perform analysis of SQL queries using Visual Explain tools.
 • IBM i system application development using Rational Developer IDE
  − student has the ability to manage IBM Rational Developer IDE,
  − student has the ability to create simple CL language applications using Rational Developer IDE.
 • Introduction to RPG programming using 5250 interface
  − student has the ability to develop simple monolithic RPG language program using Rational Developer IDE,
  − student has the ability to develop simple modular RPG language program making use of integrated DB2 for IBM i database tables,
  − student has the ability to develop simple DDS 5250 application interface using Rational Developer IDE.
 • IBM Power System server virtual machines (logical partitioning) management
  − student has the ability to activate remote management services using IBM Hardware Management Console.
 • Introduction to IBM i system based WebSphere application system services
  − student has the ability to active Java EE application services operating under control of IBM WebSphere application server on IBM i system platform.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

During laboratory exercises students design and program demonstration applications, developed using CL and RPG programming languages and executed in 5250 terminal interface environment. The applications are being rated according to criteria published on course web page and announced at the first laboratory meeting.
Additionally, students undergo colloquium verifying knowledge of general properties of IBM Power server and IBM i operating system architecture.
Final grade is calculated as an arithmetic average of above-mentioned partial marks.

Wymagania wstępne i dodatkowe:
 • C/C++ and Java programming
Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 • IBM i and System i Information Center
  [ http://publib.boulder.ibm.com/eserver/ibmi.html ]
 • WebSphere Application Server (IBM i), Version 8.0
  [http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r0/topic/com.ibm.websphere.base.iseries.doc/info/iseries/ae/welcome_basei.html ]
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak