Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Image Processing and Analysis
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
JCS-2-201-CM-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Computer Methods in Science and Technology
Kierunek:
Applied Computer Science
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż, prof. AGH Młynarczuk Mariusz (mlynar@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż, prof. AGH Młynarczuk Mariusz (mlynar@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 The student has knowledge about the structure of digital image and the basic methods of image transformations. CS2A_W03 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie projektu
M_W002 The student has knowledge about the methods of image analysis and the methods used in describing analyzed structure. CS2A_W03, CS2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie projektu
Umiejętności
M_U001 The student has the ability to choose the relevant parameters for the automatic description of the analyzed objects or processes. CS2A_U04, CS2A_U03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie projektu
M_U002 The student knows how to put into practice the method of image processing and image analysis to extract relevant information. CS2A_U03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 The student understands the need for continuous training and improvement of professional qualifications. CS2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie projektu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 The student has knowledge about the structure of digital image and the basic methods of image transformations. + - + - - - - - - - -
M_W002 The student has knowledge about the methods of image analysis and the methods used in describing analyzed structure. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 The student has the ability to choose the relevant parameters for the automatic description of the analyzed objects or processes. - - + - - - - - - - -
M_U002 The student knows how to put into practice the method of image processing and image analysis to extract relevant information. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 The student understands the need for continuous training and improvement of professional qualifications. + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1 Basic parameters of digital images.
2 Image acquisition.
3 Histogram and its applications.
4 Geometric transformations.
5 Linear and nonlinear filtering.
6 Mathematical morphology.
7 Image processing in the frequency domain.
8 Segmentation.
9 Methods for automatic binarization.
10 Measurements.
11 Pattern recognition.
12 Image compression methods
13 Analysis of video sequences.

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Introduction to Mathworks MATLAB and Image Processing Toolbox,
2. Basic image transformations: normalization, histogram equalization,
3. Image filtering
4. Fourier and cosine transformations,
5. Image filtering in the frequency domain
6. Morphological operations
7. Segmentation, labeling, and measurements
8. Individual projects.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 157 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 55 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Wykonanie projektu 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final mark = 50% of exam + 50% of the practical.
Practical mark = 50% of final + 50% of project evaluation

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Gonzalez R.C. Wintz P. (1987) Digital Image Processing, Addison Wesley.
Russ J.C. (1992) The Image Processing Handbook, CRC Press.
Serra J. (1982) Image Analysis and Mathematical Morphology, Academic Press.

Tadeusiewicz, R., Kohoroda, P. (1997) Komputerowa Analiza i Przetwarzanie Obrazu,
Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków
Wojnar, L., Majorek, M. (1995) Komputerowa Analiza Obrazu, Fotobit,
Wróbel, Z., Koprowski, R. (2004) Praktyka Przetwarzania Obrazów w Programie MATLAB,
Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, Warszawa

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak