Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Diploma Internship
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
JCS-2-203-CM-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Computer Methods in Science and Technology
Kierunek:
Applied Computer Science
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż, prof. AGH Malarz Krzysztof (malarz@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna sposoby wykorzystania nowych trendów rozwojowych w wybranych działach informatyki. CS2A_W12 Praca wykonana w ramach praktyki
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zrealizować harmonogram prac wykorzystując właściwe metody i narzędzia informatyczne. CS2A_U22, CS2A_U14, CS2A_U01 Praca wykonana w ramach praktyki
M_U002 Student potrafi opracować i omówić uzyskane wyniki. CS2A_U20 Sprawozdanie z odbycia praktyki
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość skutków społecznych szerokiego zastosowania systemów informatycznych. CS2A_K05 Praca wykonana w ramach praktyki
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna sposoby wykorzystania nowych trendów rozwojowych w wybranych działach informatyki. - - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zrealizować harmonogram prac wykorzystując właściwe metody i narzędzia informatyczne. - - - - - - + - - - -
M_U002 Student potrafi opracować i omówić uzyskane wyniki. - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość skutków społecznych szerokiego zastosowania systemów informatycznych. - - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia praktyczne:

Celem dyplomowych praktyk studenckich jest zdobycie materiałów do napisania pracy, zapoznanie się z odpowiednimi systemami i narzędziami informatycznymi oraz ewentualnie zrealizowanie części tematu pracy. W szczególności Student powinien mieć możliwość:

  • pozyskiwania informacji z literatury, baz danych i innych źródeł,
  • doboru właściwego środowiska programistycznego oraz narzędzi komputerowo wspomaganego projektowania,
  • przeszkolenia oraz samodzielnego (pod nadzorem upoważnionej osoby) wykonywania zadań informatycznych, w tym testów specjalistycznych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Realizacja praktyk oraz ich zaliczenie 115 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Student pisze krótkie sprawozdanie (max. 2 strony A4) z przebiegu praktyki. Opiekun praktyki akceptuje sprawozdanie i wystawia ocenę przebiegu praktyki. Sprawozdanie oceniane jest również przez Pełnomocnika Dziekana WFiIS AGH do spraw Praktyk Studenckich.

Ocena końcowa obliczana jest jako średnia arytmetyczna ocen uzyskanych od opiekuna praktyki i od Pełnomocnika Dziekana WFiIS AGH do spraw Praktyk Studenckich.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wiedza w zakresie metod i narzędzi informatycznych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Według zalecenia opiekuna w miejscu odbywania praktyki.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

W zależności od specyfiki pracy w miejscu odbywania praktyki, dopuszcza się możliwość modyfikacji planu praktyki po wcześniejszym uzgodnieniu z Pełnomocnikiem Dziekana WFiIS AGH do spraw Praktyk Studenckich. Wszelkie zmiany muszą być zgłoszone przed upływem terminu zaliczenia praktyki.