Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Biometrics
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
JCS-2-206-CM-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Computer Methods in Science and Technology
Kierunek:
Applied Computer Science
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Saeed Khalid (saeed@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Saeed Khalid (saeed@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student knows and understands the basic concepts related to the analysis of images. Student zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z analizą obrazów. CS2A_W03, CS2A_W02 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Referat
M_W002 Student knows and understands the basic algorithms related to the analysis of images. Student zna i rozumie podstawowe algorytmy związane z analizą obrazów. CS2A_W03, CS2A_W02 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Referat
M_W003 Student know how the shape recognition algorithms work. Student zna mechanizm działania algorytmów rozpoznawania kształtów. CS2A_W03, CS2A_W02 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Referat
Umiejętności
M_U001 Student is able to implement the selected algorithms related to the analysis and processing of images, to develop them and to build the written letter recognition system. Student potrafi zaimplementować wybrane algorytmy związane z analizą i przetwarzaniem obrazów, rozwinąć je i na ich podstawie napisać system rozpoznający pismo. CS2A_U03, CS2A_U05 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_U002 Student is able to implement the selected algorithms related to the analysis and processing of images, to develop them and to build the movement recognition system. Student potrafi zaimplementować wybrane algorytmy związane z analizą i przetwarzaniem obrazów, rozwinąć je i na ich podstawie napisać system rozpoznający ruch. CS2A_U03, CS2A_U04, CS2A_U05 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne
M_K001 Student can develop materials for specific issues in the form of a report. Student potrafi opracować materiały dotyczące określonych zagadnień w formie referatu i sprawozdania. CS2A_K06, CS2A_K03 Prezentacja,
Referat,
Sprawozdanie
M_K002 Student can make a proper project documentation. Student potrafi sporządzić poprawną dokumentację projektową. CS2A_K06 Sprawozdanie
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Student knows and understands the basic concepts related to the analysis of images. Student zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z analizą obrazów. + - - + - - - - - - -
M_W002 Student knows and understands the basic algorithms related to the analysis of images. Student zna i rozumie podstawowe algorytmy związane z analizą obrazów. + - - + - - - - - - -
M_W003 Student know how the shape recognition algorithms work. Student zna mechanizm działania algorytmów rozpoznawania kształtów. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to implement the selected algorithms related to the analysis and processing of images, to develop them and to build the written letter recognition system. Student potrafi zaimplementować wybrane algorytmy związane z analizą i przetwarzaniem obrazów, rozwinąć je i na ich podstawie napisać system rozpoznający pismo. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student is able to implement the selected algorithms related to the analysis and processing of images, to develop them and to build the movement recognition system. Student potrafi zaimplementować wybrane algorytmy związane z analizą i przetwarzaniem obrazów, rozwinąć je i na ich podstawie napisać system rozpoznający ruch. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student can develop materials for specific issues in the form of a report. Student potrafi opracować materiały dotyczące określonych zagadnień w formie referatu i sprawozdania. - - + + - - - - - - -
M_K002 Student can make a proper project documentation. Student potrafi sporządzić poprawną dokumentację projektową. - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

The issues discussed in the lectures:

 • Methods of handwriting and printed letters recognition.
 • Methods for image acquisition and sensors.
 • Methods of image filtration.
 • Morphology of images.
 • Methods of analysis of chosen medical images.
 • The methods of image analysis and biometrics – identification of the human basing on image.
 • Image recognition systems in industrial applications.
 • Video image recognition systems – detection of objects in motion.

Ćwiczenia laboratoryjne:

 1. Basic image processing algorithms (1 lab)
 2. Segmentation of text (1 lab)
 3. Feature extraction methods (1 lab)
 4. Classification of data (2 labs)
 5. An implementation of a project about handwriting recognition (3 labs)
 6. The initial presentation of the results of the first project (1 lab)
 7. The presentation of the results of the first project (1 lab)
 8. Techniques of tracking objects in video sequences (1 lab)
 9. Interaction with computer using the move (3 labs)
 10. The presentation of the results of the second project (1 lab)

Ćwiczenia projektowe:

Topics of lectures are expanded by the students in the form of projects. Each group of students (1-3) researches a biometrics related subject and presents it in class.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w ćwiczeniach projektowych 15 godz
Udział w wykładach 30 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Wykonanie projektu 15 godz
Przygotowanie do zajęć 50 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final evaluation will be issued on the basis of reports of laboratory activities, the project and the activities during the lecture.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Ability to program, for example, in Java, or use the computing environment, such as MATLAB or Scilab.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 • Gonzalez R. C., Woods R. E.: Digital Image Processing. Prentice Hall, 2008.
 • Choraś R. S.: Komputerowa wizja: Metody interpretacji i identyfikacji obiektów. Problemy współczesnej nauki, teoria i zastosowania, informatyka, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2005.
 • Tadeusiewicz R.: Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazów. Społeczeństwo globalnej informacji, Wydawnictwo fundacji postępu Telekomunikacji, Kraków, 1997.
 • Malina W., Ablemeyko S., Pawlak W.: Podstawy Cyfrowego Przetwarzania Obrazów. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warsaw, 2002.
 • Kasprzyk W.: Rozpoznawanie obrazów i sygnałów mowy. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2009.
 • Saeed K., Image Analysis for Object Recognition. Bialystok University of Technology, Bialystok, 2004.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak