Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Spatial Databases with Applications
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
JCS-2-207-CM-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Computer Methods in Science and Technology
Kierunek:
Applied Computer Science
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Porzycka Stanisława (porzycka@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Porzycka Stanisława (porzycka@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student defines basic spatial models of environment representation. CS2A_W02 Kolokwium
M_W002 Student defines selected OGC standards. CS2A_W02 Kolokwium
M_W003 Student knows the concepts of spatial databases creation and management. CS2A_W03 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student is able to design and create spatial database. CS2A_U03, CS2A_U05 Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Student knows how to build the database query. CS2A_U03 Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Student is able to perform the spatial analysis using PostGIS, GRASS and QGIS. CS2A_U03 Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 Student has the ability to work in group. CS2A_K02, CS2A_K03 Wykonanie ćwiczeń
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Student defines basic spatial models of environment representation. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student defines selected OGC standards. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student knows the concepts of spatial databases creation and management. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to design and create spatial database. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student knows how to build the database query. - - + - - - - - - - -
M_U003 Student is able to perform the spatial analysis using PostGIS, GRASS and QGIS. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student has the ability to work in group. - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Geographic Information Systems. Introduction to Quantum GIS and GRASS.
2. Characteristics of raster and vector data models.
3. Characteristics of different vector models.
4. Analysis of spatial data in Quantum GIS and GRASS.
5. Characteristics of spatial databases.
6. OGC standards.
7. Principles of spatial databases design.
8. Introduction to PostGIS.
9. Definition of spatial objects using WKT, WKB and EWKT and EWKB (PostGIS).
10. Using spatial queries to analyze data.
11. Relationships between geometries.
12. Object modyfication in spatial databases.
13. Spatial reference system considerations.
14. Analysis of spatial data using QGISS, GRASS and PostGIS.
15. Raster data in PostGIS.
16. Applying PostGIS to real-world problems.

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Introduction to Quantum GIS (QGIS).
2. Processing and analysis of vector data in QGIS with GRASS plugin.
3. Processing and analysis of raster data in QGIS with GRASS plugin.
4. Introduction to PostGIS.
5. Creating a spatial database in PostGIS. Entering spatial data into the database.
6. Queries to spatial database.
7. GIS analysis using PostGIS and QGIS.
8. Collection and analysis of raster data in PostGIS.
9. Applying QGIS, GRASS and PostGIS to real-world problems.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Przygotowanie do zajęć 35 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa odpowiada ocenie z zaliczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Longley P.A., Goodchild M.F., Maguire D.J., Rhind D.W. 2006 GIS. Teoria i Praktyka. PWN SA, Warszawa
Obe R. O., Hsu L. S. 2011 PostGIS in Action, Manning Publications Co.
Rigaux P., Scholl M., Voisard A. Spatial Databases with application to GIS. Morgan Kaufmann Publishers

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak