Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Advanced Computational Techniques
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
JCS-2-208-CM-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Computer Methods in Science and Technology
Kierunek:
Applied Computer Science
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. nadzw. dr hab. inż. Banaś Krzysztof (banas@metal.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. nadzw. dr hab. inż. Banaś Krzysztof (banas@metal.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student knows selected advanced FEM formulations for problems of mechanics CS2A_W09, CS2A_W08, CS2A_W18 Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Student knows selected methods of error estimation for the finite element method CS2A_W09, CS2A_W08, CS2A_W18 Wynik testu zaliczeniowego
M_W003 Student knows selected advanced methods for solving large sparse systems of equations CS2A_W09, CS2A_W08, CS2A_W18 Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności
M_U001 Student can configure modelling software for performing simulations of selected problems CS2A_U03, CS2A_U08, CS2A_U07, CS2A_U14 Zaliczenie laboratorium
M_U002 Student can perform simulations of selected problems, analyse the results and apply adaptation techniques CS2A_U03, CS2A_U08, CS2A_U07, CS2A_U14 Zaliczenie laboratorium
M_U003 Student can implement modifications to selected procedures of FEM codes CS2A_U14 Zaliczenie laboratorium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Student knows selected advanced FEM formulations for problems of mechanics + - - - - - - - - - -
M_W002 Student knows selected methods of error estimation for the finite element method + - - - - - - - - - -
M_W003 Student knows selected advanced methods for solving large sparse systems of equations + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student can configure modelling software for performing simulations of selected problems - - + - - - - - - - -
M_U002 Student can perform simulations of selected problems, analyse the results and apply adaptation techniques - - + - - - - - - - -
M_U003 Student can implement modifications to selected procedures of FEM codes - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Advanced topics for the finite element method: discontinuous formulations, incompressibility, stabilization for convection dominated problems, time integration
2. Error estimation in FEM: gradient recovery, Zienkiewicz-Zhu method, residual methods
3. Advanced algorithms for the solution of sparse systems of linear equations: Krylov space methods, preconditioning, matrix free formulations

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Configuration of modelling software
2. Simulations of selected problems, analysis of results
3. Modification of selected procedures from an adaptive finite element code

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 45 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final grade is computed as weighted average of grades for laboratory classes and final test

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Partial differential equations, the finite element method, C/C++ programming

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. C.Johnson, Numerical solutions of partial differential equations by the finite element method, Cambridge University Press.
2. J.Donea, A.Huerta, Finite Element Methods for Flow Problems, Willey.
3. P.Solin, Partial Differential Equations and the Finite Element Method, Willey, 2006.
4. T..J.R.Hughes, The Finite Element Method. Linear Statics and Dynamics Finite Element Analysis, Prentice-Hall.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak