Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Master Thesis
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
JCS-2-301-CM-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Computer Methods in Science and Technology
Kierunek:
Applied Computer Science
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż, prof. AGH Malarz Krzysztof (malarz@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Umiejętności
M_U001 Student demonstrates the ability to prepare a scientific report. CS2A_U20 Praca dyplomowa
M_U002 Student demonstrates the ability to prepare and present an oral presentation on detailed topics using the standard techniques used for exploring the available databases CS2A_U02 Praca dyplomowa
M_U003 Student demonstrates the ability to seek and obtain the information from published papers, databases and other properly selected sources. CS2A_U01 Praca dyplomowa,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Prezentacja,
Recenzja pracy dyplomowej
Kompetencje społeczne
M_K001 Student defines properly the order of importance of priorities in a project. CS2A_K03, CS2A_K01 Wykonanie projektu
M_K002 Student demonstrates the ability to integrate the information found, to evaluate it critically; formulates constructive conclusions and opinions on the basis of the interpretation found and support them with coherent and complete arguments CS2A_U01
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Umiejętności
M_U001 Student demonstrates the ability to prepare a scientific report. - - - - - + - - - - -
M_U002 Student demonstrates the ability to prepare and present an oral presentation on detailed topics using the standard techniques used for exploring the available databases - - - - - + - - - - -
M_U003 Student demonstrates the ability to seek and obtain the information from published papers, databases and other properly selected sources. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student defines properly the order of importance of priorities in a project. - - - - - + - - - - -
M_K002 Student demonstrates the ability to integrate the information found, to evaluate it critically; formulates constructive conclusions and opinions on the basis of the interpretation found and support them with coherent and complete arguments - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:
  1. preliminary presentation of Master's Thesis
  2. composing Master Thesis
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 500 godz
Punkty ECTS za moduł 20 ECTS
Przygotowanie do zajęć 40 godz
Przygotowanie pracy dyplomowej 400 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 30 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final grade reflects students engagement in preparing master thesis.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
  • Leslie Lamport, LaTeX: A Document Preparation System (2nd edition), Addison-Wesley Professional, 1994
  • specialized literature suggested by thesis supervisor
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak