Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Design of Multi-Agent Systems
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
JCS-2-303-CM-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Computer Methods in Science and Technology
Kierunek:
Applied Computer Science
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Rojek Gabriel (rojek@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Rojek Gabriel (rojek@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student has knowledge concerning the design of intelligent autonomous agents and the main approaches for the implementation of such agents. CS2A_W16 Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Student has knowledge of main issues surrounding the design of multi-agent systems and the main techniques for enabling communication and cooperation in such systems. CS2A_W05 Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 Student has knowledge of main issues surrounding the design of a multi-agent society and in particular, techniques for automated decision making in multi-agent systems. CS2A_W05 Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 Student is able to realize and present project of computer system with multi-agent approach. CS2A_U11 Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Student has knowledge concerning the design of intelligent autonomous agents and the main approaches for the implementation of such agents. + - + - - - - - - - -
M_W002 Student has knowledge of main issues surrounding the design of multi-agent systems and the main techniques for enabling communication and cooperation in such systems. + - + - - - - - - - -
M_W003 Student has knowledge of main issues surrounding the design of a multi-agent society and in particular, techniques for automated decision making in multi-agent systems. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to realize and present project of computer system with multi-agent approach. + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Practical reasoning agents

  Deliberation and means-ends reasoning

 2. Reactive and hybrid agents

  The subsumption architecture. TouringMachines and InteRRaP.

 3. Introduction to intelligent autonomous agents

  Agents versus objects, expert systems and intentional systems. Abstract architectures for intelligent agents.

 4. Agent communication and cooperation

  Ontology languages. Speech acts. Agent communication languages. Task sharing and result sharing. Coordination. Multiagent planning and synchronization.

 5. Deductive reasoning agents

  Agents as theorem provers.

 6. Agent-Oriented analysis and design

  The AAII methodology. Gaia. Tropos. Prometheus. Agent UML. Agents in Z.

 7. Multiagent interactions and group decisions

  Utilities and preferences. Dominant strategies, Nash equilibria, Pareto efficiency and maximising social welfare. The prisoner’s dilemma and other symmetric 2×2 interactions. Voting and strategic manipulation.

 8. Forming Coalitions. Auctions and bargaining. Argumentation

  Cooperative games and modular representations. Classifying auctions: auctions for single items and combinatorial auctions. Bargaining for resource division and bargaining for task allocation.Abstract argumentation.

Ćwiczenia laboratoryjne:
 1. Possibilities of multi-agents systems design and creation

  Programming languages, software libraries and, agent platforms and programming environment.

 2. Design of simple agent system with UML

  Design of environment. Design of an agent.

 3. Implementation of an agent for designed system
 4. Starting and observing of the implemented agent in the implemented environment
 5. Adding multiple agents to the implemented system
 6. Design of an deductive reasoning agent
 7. Design of an practical reasoning agent
 8. Implementation of the designed practical reasoning agent
 9. Implementation of environment for designed system
 10. Design of reactive and hybrid agents
 11. Design of a simple ontology
 12. Implementation of the designed ontology
 13. Solution of problem with task sharing using the Contract Net protocol
 14. Solution of problem with allocation of scare resources

  Design of a multi-agent system.

 15. Implementation of designed system

  Observing of auctioning agents with different approaches.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 132 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

0.45 mark of laboratories + 0.55 mark of examination

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. M. Wooldridge, An Introduction to MultiAgent Systems, John Wiley & Sons, 2002
2. G. Weiss, Multiagent Systems. A Modern Approach to Distributed Artificial Intelligence, The MIT Press, 1999
3. ed. by J. M. Bradshaw, Software agents, The MIT Press, 1997
4. F. L. Bellifemine, G. Caire, D. Greenwood, Developing Multi-Agent Systems with JADE, Wiley, 2007

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak