Warunki rekrutacji na studia:
Wymagania wstępne i dodatkowe:

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia drugiego stopnia jest posiadanie kwalifikacji pierwszego stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia.

Zasady rekrutacji:

Warunkiem rekrutacji na II stopień są ukończone studia inżynierskie na kierunku Elektrotechnika lub Automatyka i Robotyka lub Elektronika i Telekomunikacja lub Informatyka lub Informatyka Stosowana lub Teleinformatyka lub Inżynieria Akustyczna lub Inżynieria Biomedyczna lub Energetyka lub Mechanika i Budowa Maszyn lub Mechatronika. Wskaźnik rekrutacji wyliczany jest na podstawie wyniku sprawdzianu kwalifikacyjnego i średniej ze studiów I stopnia. Dla absolwentów AGH wynikiem sprawdzianu kwalifikacyjnego może być wynik, zdawanego w tym samym roku akademickim, egzaminu kierunkowego inżynierskiego na tym samym kierunku i Wydziale potwierdzony protokołem egzaminacyjnym.
Zakres, treść i forma sprawdzianu kwalifikacyjnego są identyczne z zakresem, treścią i formą egzaminu kierunkowego inżynierskiego prowadzonego na danym kierunku studiów i Wydziale. Liczba punktów uzyskanych ze sprawdzianu kwalifikacyjnego nie może być mniejsza niż 50% możliwych do uzyskania punktów.

Dolny limit ilości studentów:

-

Ogólna charakterystyka kierunku studiów:
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Typ studiów:
Stacjonarne
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Obszar kształcenia:
Nauk technicznych
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta:
Magister inżynier
Czas trwania studiów (liczba semestrów):
trzy
Termin rozpoczęcia cyklu:
Semestr letni
Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji (tytułu zawodowego):
90
Dziedziny nauk, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia:
  • Nauki techniczne
Dyscypliny naukowe, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia:
  • Elektrotechnika
Związek kierunku studiów ze strategią rozwoju AGH oraz misją AGH:

Celem kształcenia na studiach drugiego stopnia kierunku elektrotechnika jest przygotowanie specjalisty magistra inżyniera do pracy w przemyśle oraz placówkach naukowo-badawczych, laboratoriach i szkolnictwie. W tym też zakresie kształcenie na kierunku elektrotechnika spełnia misję AGH, która służy nauce, gospodarce i społeczeństwu przez kształcenie i wychowywanie studentów. Priorytetem strategii rozwoju AGH w obszarze kształcenia jest troska o utrzymanie procesu kształcenia na najwyższym poziomie oraz przygotowywanie absolwentów do procesu kształcenia przez całe życie. W tym zakresie władze Wydziału EAIiE oraz kierownictwo Katedr odpowiedzialnych za kształcenie na kierunku elektrotechnika dbają o uwzględnienie w planach i programach studiów najnowszych osiągnięć nauki i techniki, ciągłe unowocześnianie laboratoriów i metod dydaktycznych, rozszerzanie oferty kształcenia w językach obcych, zwiększanie międzynarodowej wymiany studenckiej oraz rozszerzanie współpracy z przemysłem.

Nazwa specjalności:
Smart Grids Technology Platform

Zasady dotyczące struktury studiów (zasady studiowania)

Dopuszczalny deficyt punktowy:

15

Semestry kontrolne:
-
Zasady wpisu na kolejny semestr:

Nieprzekroczenie dopuszczalnego deficytu punktów ECTS tj. 15 punktów.

Studia indywidualne:

Warunkiem ubiegania się o studiowanie w trybie indywidualnym jest ukończenie studiów pierwszego stopnia ze średnią ocen nie niższą od 4,70 oraz zaliczenie pierwszego semestru studiów drugiego stopnia bez deficytu punktów ECTS, ze średnią nie niższą od 4,70.

Zasady ustalania końcowej oceny studiów:

Wynik ukończenia studiów wyższych w Uczelni, wpisywany do dyplomu oraz suplementu ustalany
jest jako średnia ważona następujących ocen:
1) średniej oceny ze studiów z wagą 0,6
2) końcowej oceny pracy z wagą 0,2
3) oceny egzaminu dyplomowego z wagą 0,2

Inne:

-

Zasady prowadzenia procesu dyplomowania:

Studia II stopnia kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej magisterskiej pod opieką wybranego promotora. Temat pracy musi być wcześniej zaopiniowany przez Komisję ds. Jakości Kształcenia, powołaną przez Radę Wydziału i zatwierdzony przez Dziekana. Praca podlega recenzji. Recenzenta wskazuje Dziekan. Po złożeniu pracy odbywa się jednoczęściowy (ustny) egzamin dyplomowy składany przed Komisją, której przewodniczy Dziekan, a w jej skład wchodzą opiekun i recenzent pracy.

Dodatkowe informacje:

-