Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Advanced circuit theory
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
EEL-2-101-SG-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Smart Grids Technology Platform
Kierunek:
Elektrotechnika
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Kurgan Eugeniusz (kurgan@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Kurgan Eugeniusz (kurgan@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student powinien umieć analizować proste układy w zakresie obwodów prądu stałego, prądu sinusoidalnie zmiennego oraz przebiegów zależnych od czasu. EL2A_W01 Egzamin
M_W002 Powinien umieć pisać skrypty w programie MATLAB do analizy obwodów pasywnych i aktywnych. Powinien posiadać umiejętność projektowania prostych układów na bazie wzmacniaczy operacyjnych.Powinien posiadać znajomość w podstawowym zakresie wiedzę z zakresu układów trójfazowych. EL2A_W07, EL2A_W02, EL2A_W06, EL2A_W05 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Potrafi uczyć się samodzielnie z podręczników dotyczących przedmiotu. Potrafi umieć rozwiązywać typowe zagadnienia samodzielnie i w zespole. Potrafi twórczo wykorzystać poznane twierdzenia i metody analizy obwodów pasywnych i aktywnych. Powinien swobodnie posługiwać się programem MATLAB w celu efektywnego projektowania prostych układów elektrycznych i elektronicznych. EL2A_U05, EL2A_U01, EL2A_U02, EL2A_U03, EL2A_U08, EL2A_U04 Odpowiedź ustna
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi myśleć w sposób logiczny i celowy. Potrafi motywować inne osoby do twórczej pracy. Ma świadomość ważności przedmiotu elektrotechnika. Potrafi pracować w małym i dużym zespole ludzkim. Potrafi określić ważność wykonywanych działań i oddzielić je od zadań mniej istotnych. Mo świadomość roli inżyniera w przemyśle. Potrafi myśleć w sposób twórczy. Potrafi znaleźć samodzielnie swoje miejsce zespole twórczym. EL2A_K01, EL2A_K02 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Student powinien umieć analizować proste układy w zakresie obwodów prądu stałego, prądu sinusoidalnie zmiennego oraz przebiegów zależnych od czasu. + + - - - - - - - - -
M_W002 Powinien umieć pisać skrypty w programie MATLAB do analizy obwodów pasywnych i aktywnych. Powinien posiadać umiejętność projektowania prostych układów na bazie wzmacniaczy operacyjnych.Powinien posiadać znajomość w podstawowym zakresie wiedzę z zakresu układów trójfazowych. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi uczyć się samodzielnie z podręczników dotyczących przedmiotu. Potrafi umieć rozwiązywać typowe zagadnienia samodzielnie i w zespole. Potrafi twórczo wykorzystać poznane twierdzenia i metody analizy obwodów pasywnych i aktywnych. Powinien swobodnie posługiwać się programem MATLAB w celu efektywnego projektowania prostych układów elektrycznych i elektronicznych. - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi myśleć w sposób logiczny i celowy. Potrafi motywować inne osoby do twórczej pracy. Ma świadomość ważności przedmiotu elektrotechnika. Potrafi pracować w małym i dużym zespole ludzkim. Potrafi określić ważność wykonywanych działań i oddzielić je od zadań mniej istotnych. Mo świadomość roli inżyniera w przemyśle. Potrafi myśleć w sposób twórczy. Potrafi znaleźć samodzielnie swoje miejsce zespole twórczym. - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1 Fundamental Circuit Concepts
2 Network Laws and Theorems
2.1 Kirchhoff’s Voltage and Current Laws
2.2 Network Theorems
3 Terminal and Port Representations
4 Signal Flow Graphs in Filter Analysis and Synthesis
5 Analysis in the Frequency Domain
5.1 Network Functions
5.2 Advanced Network Analysis Concepts
6 Tableau and Modified Nodal Formulations
7 Frequency Domain Methods
8 Symbolic Analysis
9 Analysis in the Time Domain
10 State-Variable Techniques

Ćwiczenia audytoryjne:

1 Fundamental Circuit Concepts
2 Network Laws and Theorems
2.1 Kirchhoff’s Voltage and Current Laws
2.2 Network Theorems
3 Terminal and Port Representations
4 Signal Flow Graphs in Filter Analysis and Synthesis
5 Analysis in the Frequency Domain
5.1 Network Functions
5.2 Advanced Network Analysis Concepts
6 Tableau and Modified Nodal Formulations
7 Frequency Domain Methods
8 Symbolic Analysis
9 Analysis in the Time Domain
10 State-Variable Techniques

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 135 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 60 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z kolokwium zaliczeniowego oraz ze sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych. Brana też będzie po uwagę obecność na wykładach. Oceny odpowiedzi ustnych przy tablicy będą miały charakter pomocniczy.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość teorii macierzy oraz liczb zespolonych. Umiejętność rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych pierwszego i drugiego rzędu.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Baron, Bernard: Komputerowa analiza obwodów elektrycznych liniowych w stanie ustalonym, Gliwice : Wydaw. Politech. Śląskiej, 1993.
2. Dąbrowski, Władysław R.: Teoria obwodów : ćwiczenia laboratoryjne , Kraków : AGH, 1983.
3. Bolkowski, Stanisław: Teoria obwodów elektrycznychi. , Warszawa : Wydawnictwo Nauk.-Techniczne, 1995.
4. Dąbrowski Władysław R., Eugeniusz Kurgan: Teoria obwodów : ćwiczenia projektowe, AGH, 1979.
5. Bolkowski Stanisław, Wiesław Brociek, Henryk Rawa: Teoria obwodów elektrycznych : zadania, WNT, 1998.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak