Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Measurements in electric power grid
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
EEL-2-102-SG-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Smart Grids Technology Platform
Kierunek:
Elektrotechnika
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Bień Andrzej (abien@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 He has knowledge of ordered measurements in electric power systems EL2A_W10 Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 It has information about standardization documents in the field of instruments and measurement systems EL2A_W14 Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności
M_U001 He can - in formulating and solving the task of designing components, circuits and systems of electrical engineering - see their non-technical aspects, including environmental, economic and legal EL2A_U13, EL2A_U07, EL2A_U16, EL2A_U04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 He understands and knows the need for continuous training opportunities and improve their professional competence EL2A_K01, EL2A_K02 Zaangażowanie w pracę zespołu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 He has knowledge of ordered measurements in electric power systems + - - - - - - - - - -
M_W002 It has information about standardization documents in the field of instruments and measurement systems + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 He can - in formulating and solving the task of designing components, circuits and systems of electrical engineering - see their non-technical aspects, including environmental, economic and legal - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 He understands and knows the need for continuous training opportunities and improve their professional competence + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Topics

1. Introductory lecture
The prerequisite, reference materials. Discuss the specifics of measurement for electrical signals – security problems, problems of interference. Properties of electrical signals.
2. Legal documents in the electrical measurements
Laws and regulations related to the measurements in power. Committee for Standardization. Organization of services for measuring, Central Office of Measures. Standardization in the world and in the shelf.
3. The input circuits of the measuring apparatus
Separation systems and changes in the measurement scale for the power system. Metrological characteristics for the digital processing apparatus. Methods of separation voltage signals, transducers, inductive, capacitive, unconventional.
4. The input circuits of the measuring apparatus
Methods of separation of current signals, transformers classic, transformers with hallotronem. Power sensors working in “high voltage”.
5. Filters and their role in the measurement
Analog filtering, the properties of analog filters, sampling theorem.
6. A / C for the measurement of electrical signals
The transmitters used in commercial measurement devices working with current and voltage signals. Outright ownership of the A / C. Successive approximation, Sigma-Delta converter.
7. Measurements of effective, power and energy.
Methods for measuring RMS values, power and energy, their implementation and problems with definitions.
8. Fickermeter
Structure and function blocks used in instruments for measuring flicker nuisance. Interpretation of voltage fluctuation and phase voltage.
9. The measuring system with digital signal processing
The structure of modern measuring system working with a number of input signals. Expectations of users and computing capabilities and data storage. Processors and logical structures.
10. Fourier analysis – FFT for the purpose of measuring
Fourier analysis for digital signals – FFT. Linking analog and digital signals. Spectral analysis – logarithmic scale, leakage spectrum.
11. THD measurements
Definition of THD and its changes in standards documents. Implementing the THD measurement and power quality related.
12. Phasors
Phasor idea, the basic method of measurement in digital systems, the implementation of synchronized measurements in remote locations.
13. Measurements – assessment of power quality
The quality of electricity as measured by a digital instrument panel measuring apparatus. Problems storing the measurement results, the search and aggregation measurements.
14. Digital interfaces in instrumentation
Modern interfaces measuring instruments. Possibility of using the apparatus of the working on line interfaces.
15. Modern measurements in power.
Today’s commercially available instrumentation: quality analyzers, power meters.

Ćwiczenia laboratoryjne:
Laboratory topics

- measurement of electric and magnetic fields,
- the use of PLC in measurements
- digital signal processing,
- measurement of power quality.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 108 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 36 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. To get a positive final evaluation is necessary to obtain a positive assessment of laboratory and tests.
2. We calculate the weighted average of the ratings of the laboratory (70%) and tests (30%) obtained in all periods.
3. Final evaluation is rounded to the statutory assessment under the rules of mathematical.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Knowledge of mathematics, circuit theory, field theory, metrology.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Tumański S. Principles of Electrical Measurements, CRC Press 2006.
2. Phadke A.G. Thorp J.S. Synchronized Phasor Measurements and Their Applications, Springer 2008.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak